Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50086-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8167 
(21)  Číslo prihlášky  50086-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.08.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.02.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.07.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64C 27/00  B64C 29/00  B64C 39/02  G05D 1/00  G05D 1/10   
(54)  Názov  Technologické zariadenie na výškové práce 
(57)  Anotácia  Modul (1) operátora je drôtovo a/alebo bezdrôtovo spojený s pozemnou stanicou (2), pričom modul (1) operátora obsahuje aj polopriehľadné okuliare (1a) s osadenými senzormi na snímanie riadiacej gestikulácie operátora; pozemná stanica (2) je drôtovo a/alebo bezdrôtovo spojená s nosičom (3), kde nosič (3) má šesť motorových jednotiek (5 a 6) s vrtuľami na pohon zariadenia a riadiacu jednotku na ovládanie pohybu nosiča (3); nosič (3) je spojený s pracovnou časťou (4), pričom pracovná časť (4) je drôtovo a/alebo bezdrôtovo spojená s pozemnou stanicou (2); pracovná časť (4) obsahuje aplikátor na realizáciu priemyselnej činnosti a podporné subsystémy potrebné na jej činnosť; pozemná stanica (2) obsahuje systémy na prijímanie, spracovanie a vydávanie signálov na riadenie nosiča (3) a pracovnej časti (4) prostredníctvom modulu (1) operátora. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INTENSA, s. r.o.; M. R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Cabaj Andrej; Dolný Moštenec 197, 017 01 Považská Bystrica 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50058-2017 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.08.2024 
   Maximálna platnosť do  24.08.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.02.2018 2/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2018 7/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 16.09.2021 17/2021 ND2K
 
PUV 50086-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50086-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.08.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 24.08.2017 Typ Doručené
1b Rovnopis patentovej prihlášky 24.08.2017 Typ Doručené
1c Opis 24.08.2017 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 24.08.2017 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 27.09.2017 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.10.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.10.2017 Typ Odoslané
5 Doplnenie materiálov 27.10.2017 Typ Doručené
5a Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 27.10.2017 Typ Doručené
5b Sprievodný list 27.10.2017 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.11.2017 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 06.12.2017 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 07.12.2017 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 07.12.2017 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 06.12.2017 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 09.05.2018 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.05.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2018 Typ Odoslané
14 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 23.08.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 23.08.2021 Typ Doručené
15 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 25.08.2021 Typ Platba
16 predĺženie doby platnosti ÚV 30.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50086-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku