Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50086-2017
(11)  Utility Model Number  8167 
(21)  Application Number  50086-2017 
(22)  Application Date  24.08.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.07.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  05.02.2018 
(45)  Publication of Registration Date  02.07.2018 
(47)  Date of registration and making available to the public  28.05.2018 
(51)  International Patent Classification  B64C 27/00  B64C 29/00  B64C 39/02  G05D 1/00  G05D 1/10   
(54)  Title  Technologické zariadenie na výškové práce 
(57)  Abstract  Modul (1) operátora je drôtovo a/alebo bezdrôtovo spojený s pozemnou stanicou (2), pričom modul (1) operátora obsahuje aj polopriehľadné okuliare (1a) s osadenými senzormi na snímanie riadiacej gestikulácie operátora; pozemná stanica (2) je drôtovo a/alebo bezdrôtovo spojená s nosičom (3), kde nosič (3) má šesť motorových jednotiek (5 a 6) s vrtuľami na pohon zariadenia a riadiacu jednotku na ovládanie pohybu nosiča (3); nosič (3) je spojený s pracovnou časťou (4), pričom pracovná časť (4) je drôtovo a/alebo bezdrôtovo spojená s pozemnou stanicou (2); pracovná časť (4) obsahuje aplikátor na realizáciu priemyselnej činnosti a podporné subsystémy potrebné na jej činnosť; pozemná stanica (2) obsahuje systémy na prijímanie, spracovanie a vydávanie signálov na riadenie nosiča (3) a pracovnej časti (4) prostredníctvom modulu (1) operátora. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  INTENSA, s. r.o.; M. R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Cabaj Andrej; Dolný Moštenec 197, 017 01 Považská Bystrica 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application  50058-2017 
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  24.08.2024 
   Utility Model Validity maximum until  24.08.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.02.2018 02/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2018 07/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 16.09.2021 17/2021 ND2K
 
PUV 50086-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50086-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.08.2017 Type Delivered
1a Plná moc 24.08.2017 Type Delivered
1b Rovnopis patentovej prihlášky 24.08.2017 Type Delivered
1c Opis 24.08.2017 Type Delivered
1d Príloha inde neuvedená 24.08.2017 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 27.09.2017 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.10.2017 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.10.2017 Type Sent document
5 Doplnenie materiálov 27.10.2017 Type Delivered
5a Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 27.10.2017 Type Delivered
5b Sprievodný list 27.10.2017 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.11.2017 Type Internal Letter
7 rešeršná správa 06.12.2017 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 07.12.2017 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 07.12.2017 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 06.12.2017 Type Internal Letter
11 záznam o ukončení konania o PÚV 09.05.2018 Type Internal Letter
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.05.2018 Type Internal Letter
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2018 Type Sent document
14 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 23.08.2021 Type Delivered
14a Sprievodný list 23.08.2021 Type Delivered
15 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 25.08.2021 Type Payment
16 predĺženie doby platnosti ÚV 30.08.2021 Type Sent document
PUV 50086-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku