Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50085-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50085-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.11.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  15.06.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G16H 80/00   
(54)  Názov  Multifunkčný komunikačný bod na implementáciu v telemedicíne 
(57)  Anotácia  Multifunkčný komunikačný bod (1) na implementáciu v telemedicíne je tvorený riadiacou elektronikou (2) a modulom manažmentu napájania (3) s ochrannými obvodmi na ovládanie napájania modulov riadiacej elektroniky (2). Riadiaca elektronika (2) pozostáva z vysielacieho modulu (4), prijímacieho modulu (5), časovača (6), akustickej signalizácie (9), Wi-Fi modulu (7) a SIM modulu. Vysielací modul (4) obsahuje riadiaci mikropočítač s dátovým úložiskom a 2,4 GHz rozhraním. Prijímací modul (5) obsahuje sekundárny komunikačný modul s 2,4 GHz rozhraním a slúži na prijímanie meraných údajov zo senzorického zariadenia (10). Multifunkčný komunikačný bod (1) možno využívať v zdravotníctve na monitorovanie zdravotného stavu pacientov odborným zdravotným personálom. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jozef Kozárik, Ing.; Lipová 6, 015 01 Rajec; SK;
Černaj Ľuboš, Ing.; Štefana Moysesa 440/48, 965 01 Žiar nad Hronom 1; SK;
Gašpárek Krisztián, Ing.; Veľká Paka 139, 930 51 Veľká Paka; SK;
Debnár Tomáš, Ing.; Vrícko 90, 038 31 Vrícko; SK;
Závodník Tomáš, Ing.; Nad Laborcom 4, 071 01 Michalovce 1; SK;
Nevřela Juraj, Ing. PhD.; Zelená, 811 01 Bratislava 1; SK;
Marek Juraj, Ing. PhD.; Hanulova 9, 841 01 Bratislava 42; SK;
Mičjan Michal, Ing. PhD.; Slnečná ulica 2332/43, 900 42 Miloslavov; SK;
Donoval Martin, Doc. Ing. PhD.; Drotárska 6385/19a, 811 04 Bratislava 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.11.2025 
   Maximálna platnosť do  14.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 15.06.2022 11/2022 BA2K
 
PUV 50085-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.11.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50085-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 14.11.2021 Typ Doručené
Identifikátor osoby 14.11.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 14.11.2021 Typ Doručené
Opis 14.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 14.11.2021 Typ Doručené
Výkresy 14.11.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 22.11.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.11.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.02.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.03.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 26.03.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 26.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 23.05.2022 Typ Odoslané
PUV 50085-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku