Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50085-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9190 
(21)  Číslo prihlášky  50085-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.08.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24F 13/02  F24F 13/10  F24F 13/24  F24F 7/04   
(54)  Názov  Vzduchotechnická komora s nastaviteľným prvkom na reguláciu prietoku 
(57)  Anotácia  Vo vstupnej rúre (2) ústiacej do telesa (1) vzduchotechnickej komory je vložená perforovaná rúra (3) s dnom (4) orientovaným dovnútra telesa (1). Perforovaná rúra (3) je posuvne uložená na pohyb medzi zasunutou polohou a vysunutou polohou, v zasunutej polohe sa plášť perforovanej rúry (3), resp. jeho podstatná časť nachádza vnútri vstupnej rúry (2) a vo vysunutej polohe perforovaná rúra (3) vyčnieva z okraja vstupnej rúry (2) dovnútra telesa (1) tak, že cez otvory (5) na plášti perforovanej rúry (3) prechádza vzduch zo vstupnej rúry (2) dovnútra telesa (1). Dno (4) môže byť perforované alebo plné. Vo výhodnom vyhotovení riešenie zahŕňa aspoň jedno tesnenie (6) medzi vonkajším povrchom perforovanej rúry (3) a vnútorným povrchom vstupnej rúry (2), tesnenie (6) pritom má tiež klznú funkciu. Ovládací člen na posúvanie perforovanej rúry (3) je s perforovanou rúrou (3) spojený v jej osi, výhodne prostredníctvom priečnika (7). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Systemair Production a.s.; Hlavná 371, 900 43 Kalinkovo; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Cudnák Milan, Ing.; Pichne 148, 069 01 Pichne; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.08.2024 
   Maximálna platnosť do  27.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.02.2021 04/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 50085-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50085-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.08.2020 Typ Doručené
1a Opis 27.08.2020 Typ Doručené
1b Výkresy 27.08.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 27.08.2020 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 31.08.2020 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 02.09.2020 Typ Doručené
3a Identifikátor osoby 02.09.2020 Typ Doručené
3b Sprievodný list 02.09.2020 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 04.09.2020 Typ Odoslané
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.09.2020 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.10.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 21.12.2020 Typ Doručené
7a Nároky na ochranu 21.12.2020 Typ Doručené
7b Sprievodný list 21.12.2020 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.12.2020 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 22.01.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 22.01.2021 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 22.01.2021 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 21.05.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2021 Typ Odoslané
PUV 50085-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku