Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50085-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8914 
(21)  Číslo prihlášky  50085-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.11.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2018-35560 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.11.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.06.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.11.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  10.09.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 21/00  E04F 21/24   
(54)  Názov  Prostriedok na dodržanie rovinnosti betónovanej plochy 
(57)  Anotácia  Prostriedok na dodržanie rovinnosti betónovanej plochy je vytvorený vyrovnávacími päticami (2), ktorými je prevlečená skrutka (3), zaistená maticou (7). Vyrovnávacia pätica (2) má tvar U a cez jej otvor je prevlečená skrutka (3), vo vyrovnávacej pätici (2) zaistená maticou (7). Na umožnenie umiestnenia tohto prostriedku na mäkkú základňu (1) je tento prostriedok doplnený upevňovacou doskou (4) so závitovým otvorom (5) na naskrutkovanie skrutky (3). Na pripevnenie upevňovacej dosky (4) na základňu (1) sú v tejto doske (4) vytvorené upevňovacie otvory (6), pričom táto upevňovacia doska (4) je vyrobená z pevného materiálu, napríklad z dreva alebo kovu, a na základňu (1) sa pripevňuje spravidla klincami alebo skrutkami. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Morávek Jan, Ing.; Lažany 6, 570 01 Litomyšl; CZ;
Morávek Jan, Mgr.; Jizerská 283, 250 75 Káraný; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Morávek Jan, Ing.; Lažany 6, 570 01 Litomyšl; CZ;
Morávek Jan, Mgr.; Jizerská 283, 250 75 Káraný; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.10.2023 
   Maximálna platnosť do  17.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.06.2020 06/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.11.2020 11/2020 FG2K
 
PUV 50085-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50085-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.10.2019 Typ Doručené
1a Opis 17.10.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 17.10.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 17.10.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 17.10.2019 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 23.10.2019 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 23.10.2019 Typ Platba
4 Odpoveď na správu úradu 04.11.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 04.11.2019 Typ Doručené
5 Doplnenie materiálov 08.11.2019 Typ Doručené
5a Doklad o práve prednosti 08.11.2019 Typ Doručené
6 výzva na predloženie plnej moci 15.11.2019 Typ Odoslané
7 Doplnenie materiálov 14.11.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 14.11.2019 Typ Doručené
7b Plná moc 14.11.2019 Typ Doručené
7c Plná moc 14.11.2019 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.02.2020 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 23.04.2020 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 23.04.2020 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 23.04.2020 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 23.04.2020 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.09.2020 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 29.10.2020 Typ Odoslané
PUV 50085-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku