Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50085-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8504 
(21)  Číslo prihlášky  50085-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.08.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2016-32722 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.08.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  08.01.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.08.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  07.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04H 4/04   
(54)  Názov  Bazén z polypropylénu obsahujúci dno, steny a lem 
(57)  Anotácia  Bazén z polypropylénu obsahuje dno (1), steny (2) a lem (3), pričom steny (2) bazénu bez rebier sú z vonkajšej strany vybavené termoizolačnými doskami (4) s hrúbkou minimálne 100 mm a termoizolačné dosky (4) sú k stene (2) bazénu prilepené alebo pritiahnuté sťahovacou páskou (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WINCHESTER SE; Na Neklance 903/24, 150 00 Praha 5 - Smíchov; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Smetana Jaroslav, Ing.; Na Neklance 903/24, 150 00 Praha 5 - Smíchov; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.08.2024 
   Maximálna platnosť do  21.08.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 08.01.2019 01/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.08.2019 08/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 16.09.2021 17/2021 ND2K
 
PUV 50085-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50085-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.08.2017 Typ Doručené
1a Opis 21.08.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.08.2017 Typ Platba
3 výzva na predloženie plnej moci 18.09.2017 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 25.09.2017 Typ Doručené
4a Doklad o práve prednosti 25.09.2017 Typ Doručené
5 Odpoveď na správu úradu 19.11.2017 Typ Doručené
5a Sprievodný list 19.11.2017 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 22.11.2017 Typ Doručené
6a Plná moc 22.11.2017 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.10.2018 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 09.11.2018 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 09.11.2018 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 09.11.2018 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 15.05.2019 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.05.2019 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.07.2019 Typ Odoslané
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 09.08.2021 Typ Doručené
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 12.08.2021 Typ Platba
17 predĺženie doby platnosti ÚV 30.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50085-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku