Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILAR







ADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50084-2020
(11)  Utility Model Number  9243 
(21)  Application Number  50084-2020 
(22)  Application Date  24.08.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  28.07.2021 
(31)  Priority Number  CZ2020-37521 U 
(32)  Priority Date  07.05.2020 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(43)  Application Publication Date  24.03.2021 
(45)  Publication of Registration Date  28.07.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  02.07.2021 
(51)  International Patent Classification  B32B 29/00   
(54)  Title  Konštrukčný a stavebný prvok 
(57)  Abstract  Technické riešenie sa týka konštrukčného a stavebného prvku obsahujúceho odpad (5) na báze celulózy, ktorý je tvorený výliskom (4) so základnou vrstvou (3) zo zmesi aditíva a drviny z odpadu (5) na báze celulózy, ktorý je vybavený z oboch strán kontaktnou vrstvou (2) a krycou vrstvou (1). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  PERITO s.r.o.; Dyje č.p. 163, 669 02 Znojmo; CZ 
(72)  Inventor(s)  Kočí Josef; Leska Horní 1956/34, 669 02 Znojmo; CZ;
Valášek Milan; Ugartova 27/517, Přimětice, 669 02 Znojmo; CZ 
(74)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  24.08.2024 
   Utility Model Validity maximum until  24.08.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 06/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 50084-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50084-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.08.2020 Type Delivered
1a Opis 24.08.2020 Type Delivered
1b Výkresy 24.08.2020 Type Delivered
1c Opis 24.08.2020 Type Delivered
1d Doklad o práve prednosti 24.08.2020 Type Delivered
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 25.08.2020 Type Sent document
3 Odpoveď na správu úradu 26.08.2020 Type Delivered
3a Identifikátor osoby 26.08.2020 Type Delivered
3b Sprievodný list 26.08.2020 Type Delivered
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 02.09.2020 Type Sent document
5 Doplnenie materiálov 02.09.2020 Type Delivered
5a Plná moc 02.09.2020 Type Delivered
5b Sprievodný list 02.09.2020 Type Delivered
6 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.09.2020 Type Payment
7 správa o prieskume vecné chyby 22.09.2020 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 24.11.2020 Type Delivered
8a Sprievodný list 24.11.2020 Type Delivered
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.11.2020 Type Sent document
10 Odpoveď na správu úradu 02.02.2021 Type Delivered
10a Sprievodný list 02.02.2021 Type Delivered
10b Opis 02.02.2021 Type Delivered
11 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.02.2021 Type Internal Letter
12 rešeršná správa 15.02.2021 Type Internal Letter
13 výsledok rešerše 15.02.2021 Type Internal Letter
14 oznámenie o výsledku rešerše 16.02.2021 Type Sent document
15 pokyn na zverejnenie PÚV 16.02.2021 Type Internal Letter
16 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 28.06.2021 Type Internal Letter
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Type Sent document
PUV 50084-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku