Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50084-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9243 
(21)  Číslo prihlášky  50084-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.08.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2020-37521 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.05.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 29/00   
(54)  Názov  Konštrukčný a stavebný prvok 
(57)  Anotácia  Technické riešenie sa týka konštrukčného a stavebného prvku obsahujúceho odpad (5) na báze celulózy, ktorý je tvorený výliskom (4) so základnou vrstvou (3) zo zmesi aditíva a drviny z odpadu (5) na báze celulózy, ktorý je vybavený z oboch strán kontaktnou vrstvou (2) a krycou vrstvou (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PERITO s.r.o.; Dyje č.p. 163, 669 02 Znojmo; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kočí Josef; Leska Horní 1956/34, 669 02 Znojmo; CZ;
Valášek Milan; Ugartova 27/517, Přimětice, 669 02 Znojmo; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.08.2024 
   Maximálna platnosť do  24.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 06/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 50084-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50084-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.08.2020 Typ Doručené
1a Opis 24.08.2020 Typ Doručené
1b Výkresy 24.08.2020 Typ Doručené
1c Opis 24.08.2020 Typ Doručené
1d Doklad o práve prednosti 24.08.2020 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 25.08.2020 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 26.08.2020 Typ Doručené
3a Identifikátor osoby 26.08.2020 Typ Doručené
3b Sprievodný list 26.08.2020 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 02.09.2020 Typ Odoslané
5 Doplnenie materiálov 02.09.2020 Typ Doručené
5a Plná moc 02.09.2020 Typ Doručené
5b Sprievodný list 02.09.2020 Typ Doručené
6 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.09.2020 Typ Platba
7 správa o prieskume vecné chyby 22.09.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 24.11.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 24.11.2020 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.11.2020 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 02.02.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 02.02.2021 Typ Doručené
10b Opis 02.02.2021 Typ Doručené
11 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.02.2021 Typ Interné listy
12 rešeršná správa 15.02.2021 Typ Interné listy
13 výsledok rešerše 15.02.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o výsledku rešerše 16.02.2021 Typ Odoslané
15 pokyn na zverejnenie PÚV 16.02.2021 Typ Interné listy
16 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 28.06.2021 Typ Interné listy
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Typ Odoslané
PUV 50084-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku