Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50083-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9642 
(21)  Číslo prihlášky  50083-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.11.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  24.11.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.07.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  24.11.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G08B 23/00  G08B 1/08  G08B 7/06  G08B 25/00   
(54)  Názov  Prenosná senzorická jednotka 
(57)  Anotácia  Prenosná senzorická jednotka patrí do oblasti fyziky, konkrétne do oblasti zariadení na signalizáciu alebo privolávanie a poplachových zariadení. Obsahuje riadiaci modul (14) s riadiacim softvérom, na ktoré sú pripojené senzorické a komunikačné prvky. Riadiaci modul (14) slúži na zber a spracovanie dát z pripojených senzorických a komunikačných prvkov a odosielanie týchto dát do monitorovacej stanice prostredníctvom komunikačného modulu (13). Riadiaci modul (14) je pripojený na napájací zdroj (1) s akumulátorovými článkami, na ktorý je pripojený fotovoltický panel (2). Prenosná senzorická jednotka slúži na monitorovanie vstupu do záujmového priestoru alebo odchodu zo záujmového priestoru. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Draganová Katarína, doc. Ing., PhD.; Hlohová 2710/4, 040 22 Košice 22; SK;
Lipovský Pavol, doc. Ing., PhD., Ing. Paed. IGIP; Lesnícka 394/9, 044 17 Slanec; SK;
Šmelko Miroslav, doc. Ing., PhD.; Betliarska 310, 049 22 Gemerská Poloma; SK;
Semrád Karol, doc. Ing., PhD.; Bazová 1, 040 22 Košice 22; SK;
Novotňák Jozef, Ing., PhD.; Priekopa 16, 072 61 Porúbka pri Sobranciach; SK;
Fiľko Martin, Ing., PhD.; Priekopa 115, 072 61 Porúbka pri Sobranciach; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50056-2021 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.11.2025 
   Maximálna platnosť do  08.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.07.2022 13/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2022 22/2022 FG2K
 
PUV 50083-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 01.12.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50083-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 08.11.2021 Typ Doručené
Opis 08.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 08.11.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 16.11.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.12.2021 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.01.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 17.06.2022 Typ Odoslané
PUV 50083-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku