Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50082-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9158 
(21)  Číslo prihlášky  50082-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.08.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  30.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F21V 17/00  F21V 1/00  A61L 9/00   
(54)  Názov  Upevňovací prestaviteľný mechanizmus termického odparovača na tienidlo svetelného zdroja 
(57)  Anotácia  Upevňovací prestaviteľný mechanizmus termického odparovača na tienidlo svetelného zdroja pozostáva zo základne (1) s prípadným priezorom (6), ktorá má upevňovacie členy (2) prichytenia tienidla, pričom základňa (1) má aj upevňovacie prestaviteľné členy (7) na zmenu vzdialenosti misky termického odparovača od svetelného zdroja. Upevňovacie prestaviteľné členy (7) na zmenu vzdialenosti misky termického odparovača od svetelného zdroja sú tvorené aspoň dvoma kulisami (7.1), kde každá má pozdĺžnu drážku (7.2) so sústavou nadväzujúcich šikmých drážok (7.3), pričom medzi kulisami (7.1) je umiestnený horizontálne orientovaný prestaviteľný držiak (7.4) misky aspoň s dvoma kameňmi (7.5) zapadajúcimi do šikmých drážok (7.3). Prestaviteľný držiak (7.4) misky má ovládacie držadlo (7.6). Upevňovacie členy (2) prichytenia tienidla sú dĺžkovo prestaviteľné teleskopicky s pružinou. Upevňovacie členy (2) prichytenia tienidla majú koncové upevňovacie prvky (3), ktorými sú háčiky, svorky, skrutky alebo magnety. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pipta Jaroslav, Ing.; Tyršova 287/45, 073 01 Sobrance; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pipta Jaroslav, Ing.; Tyršova 287/45, 073 01 Sobrance; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.08.2024 
   Maximálna platnosť do  21.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 02/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 50082-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50082-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.08.2020 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 21.08.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 21.08.2020 Typ Doručené
1c Opis 21.08.2020 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 26.08.2020 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.09.2020 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 27.11.2020 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 30.11.2020 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 30.11.2020 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 30.11.2020 Typ Interné listy
8 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 28.04.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.05.2021 Typ Odoslané
10 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 28.07.2021 Typ Doručené
11 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 04.08.2021 Typ Odoslané
12 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 05.08.2021 Typ Platba
13 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 05.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50082-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku