Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50081-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9149 
(21)  Číslo prihlášky  50081-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.08.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01G 13/02  A01G 9/14  A01G 9/24  F24F 5/00   
(54)  Názov  Konštrukcia pre ekologické poľnohospodárstvo 
(57)  Anotácia  Konštrukcia pre ekologické poľnohospodárstvo pozostáva z modulov (A), pričom každý modul (A) je tvorený tromi rebrami (1, 2), z ktorých dve krajné rebrá (1) sú základné a jedno stredné rebro (2) je pomocné, rebrá (1, 2) sú na vrchole spojené priečkou (3) a konce majú ukotvené v zemi, potom v spodnej časti je konštrukcia vybavená lištou (4), ktorá je zapustená do zeme minimálne 5 cm a vyvýšená nad úrovňou zeme minimálne 5 cm, pričom lišta (4) trčiaca nad zemou je ukončená profilom (5) v tvare V alebo U s tesnením alebo štetinami na zabránenie prúdenia vzduchu z alebo do priestoru pod konštrukciou pri zatiahnutej plachte alebo fólii, na priečke na vrchole rebier je umiestnený aspoň jeden elektromotor (6) na pohon mechanizmu na navíjanie alebo odvíjanie aspoň jednej plachty alebo fólie, alebo siete, potom v hrane plachty, fólie alebo siete je vodiace lano, ktoré je umiestnené v rúrovitom profile (7) a po dĺžke plachty je umiestnená napínacia tyč, ktorá pri spustenej plachte alebo fólii, alebo sieti zapadá do profilu (5) v tvare V alebo U, predná stena (9) a zadná stena (10) konštrukcie je vybavená dverami a je vyhotovená ako plná, resp. plachtová, fóliová alebo sieťová skladacia alebo neskladacia stena. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Horinka Miloš, Ing.; Ivana Krasku 674/7, 971 01 Prievidza 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Horinka Miloš, Ing.; Ivana Krasku 674/7, 971 01 Prievidza 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.08.2024 
   Maximálna platnosť do  21.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 1/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 9/2021 FG2K
 
PUV 50081-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50081-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.08.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 21.08.2020 Typ Doručené
1b Opis 21.08.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 02.09.2020 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.09.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.09.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 04.11.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 04.11.2020 Typ Doručené
5b Opis 04.11.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.11.2020 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 03.12.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 03.12.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 03.12.2020 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.04.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50081-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku