Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50080-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8805 
(21)  Číslo prihlášky  50080-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.09.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.07.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  29.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 13/02  G01B 13/04  G01B 13/00   
(54)  Názov  Automatizované zariadenie na prisúvanie a odsúvanie kontaktov dotykových snímačov 
(57)  Anotácia  Automatizované zariadenie na prisúvanie a odsúvanie kontaktov dotykových snímačov slúži na rýchle a presné vysúvanie a zasúvanie pohyblivých meracích kontaktov dotykových snímačov pri vykonávaní meraní s nutnosťou odsúvania kontaktov. Zariadenie pozostáva z elektromagneticky ovládaného ventilu (1) na riadenie prúdu vzduchu osadenom na pneumatickom valci (2), na konci ktorého je umiestnená oporná podložka (6) s otvormi na nasadenie drôtených spúští (4). Po obvode pneumatického valca (2) sú umiestnené obvodové dištančné stĺpiky (7), na ktorých je uložená prvá vymedzovacia doska (3), na nej sú umiestnené ďalšie obvodové dištančné stĺpiky (7) s uloženou druhou vymedzovacou doskou (3), pričom medzi vymedzovacími doskami (3) sú umiestnené vnútorné dištančné stĺpiky (7), v ktorých sú zaskrutkované drôtené spúšte (4). Na konci drôtených spúští je umiestnený aspoň jeden dotykový snímač (5), na ktorom je umiestnený aspoň jeden merací kontakt (8). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 040 01 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Semjon Ján, doc. Ing., PhD.; Zupkova 710/25, 040 22 Košice 22; SK;
Tuleja Peter, Ing., PhD.; Odborárska 4660/4, 080 01 Prešov 1; SK;
Jánoš Rudolf, Ing., PhD.; Čínska, 040 13 Košice 13; SK;
Sukop Marek, doc. Ing., PhD.; Budimír 142, 044 43 Budimír; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.09.2023 
   Maximálna platnosť do  17.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.02.2020 02/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.07.2020 07/2020 FG2K
 
PUV 50080-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50080-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.09.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 17.09.2019 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 17.09.2019 Typ Doručené
1c Opis 17.09.2019 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 01.10.2019 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.10.2019 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.11.2019 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 19.11.2019 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 19.11.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 19.11.2019 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 19.11.2019 Typ Interné listy
10 záznam o ukončení konania o PÚV 07.05.2020 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.05.2020 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2020 Typ Odoslané
PUV 50080-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku