Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50080-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8400 
(21)  Číslo prihlášky  50080-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.08.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.04.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  05.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02F 1/01   
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na exponenciálnu moduláciu intenzity laserového žiarenia 
(57)  Anotácia  Keďže ľudské oko vníma intenzitu stimulu v logaritmickej škále, pri svetelných efektoch je výhodné nastavovať výstupnú intenzitu laserov v exponenciálnej škále. Technické riešenie poskytuje zariadenie a spôsob priamej modulácie intenzity laserového zväzku pomocou exponenciálneho zosilňovača (2), ktorá je použiteľná v samotnej konštrukcii lasera. Medzi prívod vstupného modulačného signálu (1) a riadiacu jednotku (3) zdroja (4) laserového žiarenia je zapojený exponenciálny zosilňovač (2) tak, aby sa vstupný modulačný signál (1) transformoval exponenciálne, a tým sa priamo modulovala výstupná intenzita zo zdroja (4) laserového žiarenia. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KVANT spol. s r.o.; FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kubošek Pavol, RNDr., CSc.; Bellova 56/A, 831 01 Bratislava 37; SK;
Kubanka Štefan, Ing.; Hlavná, 931 01 Šamorín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.08.2024 
   Maximálna platnosť do  15.08.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2018 08/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.04.2019 04/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 ND2K
 
PUV 50080-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50080-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.08.2017 Typ Doručené
1a Opis 15.08.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 15.08.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 15.08.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 15.08.2017 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 30.08.2017 Typ Platba
3 výzva na predloženie plnej moci 18.09.2017 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 06.10.2017 Typ Doručené
4a Plná moc 06.10.2017 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.12.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 05.02.2018 Typ Doručené
6a Sprievodný list 05.02.2018 Typ Doručené
6b Opis 05.02.2018 Typ Doručené
6c Nároky na ochranu 05.02.2018 Typ Doručené
6d Anotácia 05.02.2018 Typ Doručené
6e Výkresy 05.02.2018 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 16.03.2018 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 15.06.2018 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 18.06.2018 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 18.06.2018 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 15.06.2018 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 17.01.2019 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.03.2019 Typ Odoslané
15 opätovne odoslaný list 09.05.2019 Typ Odoslané
16 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 04.07.2021 Typ Doručené
16a Identifikátor osoby 04.07.2021 Typ Doručené
16b Plná moc 04.07.2021 Typ Doručené
16c Sprievodný list 04.07.2021 Typ Doručené
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 08.07.2021 Typ Platba
18 predĺženie doby platnosti ÚV 14.07.2021 Typ Odoslané
PUV 50080-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku