Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50079-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50079-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.10.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.11.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  03.03.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04C 5/07  C04B 32/02   
(54)  Názov  Kompozitná výstuž do betónu 
(57)  Anotácia  Kompozitná výstuž do betónu pozostáva z kompozitného vlákna (1) s priemerom 0,2 až 2 mm, zloženého zo zväzku jemných sklených/čadičových vlákien, na ktorom je vrstva naimpregnovanej polymérnej matrice (2), a z kremičitého posypu frakcie 0,1 až 1 mm aplikovaného na kompozitné vlákno (1) s polymérnou matricou (2). Dĺžka kompozitných vlákien (1) je 10 až 80 mm. Kompozitné vlákno (1) s polymérnou matricou (2) obsahuje 70 až 95 % hmotn. kompozitného vlákna (1) a 5 až 30 % hmotn. polymérnej matrice (2). Ako polymérna matrica je použitá epoxidová, polyesterová alebo vinylesterová živica. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kolář Vítězslav; Borovičky 2852, 544 01 Dvůr Králové nad Labem; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kolář Vítězslav; Borovičky 2852, 544 01 Dvůr Králové nad Labem; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.10.2026 
   Maximálna platnosť do  16.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 BA2K
 
PUV 50079-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 19.10.2022 17,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50079-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 16.10.2022 Typ Doručené
Identifikátor osoby 16.10.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 16.10.2022 Typ Doručené
Opis 16.10.2022 Typ Doručené
Výkresy 16.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.10.2022 Typ Doručené
výzva na predloženie plnej moci 24.10.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.10.2022 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.10.2022 Typ Interné listy
výsledok rešerše 04.11.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 07.11.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 07.11.2022 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 27.02.2023 Typ Interné listy
PUV 50079-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku