Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50079-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9194 
(21)  Číslo prihlášky  50079-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.09.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202018000003375 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.09.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61D 7/32  B61D 7/00   
(54)  Názov  Železničný vozeň na prepravu inertných materiálov 
(57)  Anotácia  Predmetné technické riešenie sa týka železničného vozňa na prepravu inertných materiálov vznikajúcich pozdĺž hlavného smeru pracovného postupu, ktorý sa skladá z podvozka (2), ktorý je vybavený kolesami (5, 6) na umožnenie jazdy po železničnej trati, ložného priestoru (7), ktorý je namontovaný na tomto podvozku (2) v konfigurácii na príjem inertných materiálov, kde v spodnej časti ložného priestoru (7) sa nachádza najmenej jeden výstupný otvor vybavený uzatváracím mechanizmom na selektívne uzatváranie najmenej jedného výstupného otvoru, pričom zostava ďalej obsahuje: horný pásový dopravník (8); prvé ovládacie zariadenie (8') hydraulického typu; dorazový mechanizmus (10); druhé ovládacie zariadenie hydraulického typu; najmenej jeden dolný pásový dopravník (13, 14); tretie ovládacie zariadenie hydraulického typu a manuálne čerpadlo (15). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FERMECCANICA SUD SRL; via Lupoli 36, 811 00 Caserta (CE); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ESPOSITO Marzia; Corso Trieste 147, 811 00 Caserta (CE); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.09.2023 
   Maximálna platnosť do  13.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.02.2021 04/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 50079-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50079-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.09.2019 Typ Doručené
1a Opis 13.09.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 13.09.2019 Typ Doručené
1c Anotácia 13.09.2019 Typ Doručené
1d Výkresy 13.09.2019 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 13.09.2019 Typ Doručené
2a Identifikátor osoby 13.09.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.09.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.10.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 13.11.2019 Typ Doručené
5a Opis 13.11.2019 Typ Doručené
5b Plná moc 13.11.2019 Typ Doručené
5c Sprievodný list 13.11.2019 Typ Doručené
6 Doplnenie materiálov 18.11.2019 Typ Doručené
6a Doklad o práve prednosti 18.11.2019 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.05.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 24.07.2020 Typ Doručené
8a Opis 24.07.2020 Typ Doručené
8b Sprievodný list 24.07.2020 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.10.2020 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 25.01.2021 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 27.01.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 27.01.2021 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 27.01.2021 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 26.05.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2021 Typ Odoslané
PUV 50079-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku