Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50079-2017
(11)  Utility Model Number  8133 
(21)  Application Number  50079-2017 
(22)  Application Date  14.08.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  01.06.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  04.01.2018 
(45)  Publication of Registration Date  01.06.2018 
(47)  Date of registration and making available to the public  25.04.2018 
(51)  International Patent Classification  B23K 35/22  C22C 28/00   
(54)  Title  Mäkká bezolovnatá aktívna spájka a spôsob spájkovania 
(57)  Abstract  Mäkká aktívna spájka na spájkovanie nekovových materiálov s nekovovými/kovovými materiálmi sa skladá z india a aktívneho kovu, ktorým môže byť titán alebo lantán. Indium má podiel 54,0 % až 99,0 % hmotn., titán Ti má podiel 1,5 % až 4,0 % hmotn., lantán má podiel 1,0 % až 2,0 % hmotn. Striebro Ag môže mať podiel 1,0 % až 15,0 % hmotn. a cín môže mať podiel 1,0 % až 30,0 % hmotn. Nekovové materiály s 10 nekovovými/kovovými materiálmi sa spájkujú kontaktným ohrevom a zároveň ultrazvukom priamo bez predchádzajúceho povlakovania spájkovaných povrchov. Spájkou sa môže spájkovať v druhej etape postupného spájkovania, pričom v prvej etape sa spájkuje odlišnou spájkou s vyššou teplotou spájkovania. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Jána Bottu 2781/25, 917 24 Trnava 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  14.08.2024 
   Utility Model Validity maximum until  14.08.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.01.2018 01/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.06.2018 06/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 ND2K
 
PUV 50079-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50079-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.08.2017 Type Delivered
1a Plná moc 14.08.2017 Type Delivered
1b Opis 14.08.2017 Type Delivered
1c Výkresy 14.08.2017 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.09.2017 Type Payment
3 Žiadosť inde neuvedená 13.09.2017 Type Delivered
3a Sprievodný list 13.09.2017 Type Delivered
3b Opis 13.09.2017 Type Delivered
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.10.2017 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 03.11.2017 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 03.11.2017 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 03.11.2017 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 03.11.2017 Type Internal Letter
9 záznam o ukončení konania o PÚV 09.04.2018 Type Internal Letter
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.04.2018 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.05.2018 Type Sent document
12 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 28.06.2021 Type Payment
13 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 01.07.2021 Type Delivered
13a Plná moc 01.07.2021 Type Delivered
14 predĺženie doby platnosti ÚV 14.07.2021 Type Sent document
PUV 50079-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku