Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50079-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8133 
(21)  Číslo prihlášky  50079-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.08.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.01.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.06.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 35/22  C22C 28/00   
(54)  Názov  Mäkká bezolovnatá aktívna spájka a spôsob spájkovania 
(57)  Anotácia  Mäkká aktívna spájka na spájkovanie nekovových materiálov s nekovovými/kovovými materiálmi sa skladá z india a aktívneho kovu, ktorým môže byť titán alebo lantán. Indium má podiel 54,0 % až 99,0 % hmotn., titán Ti má podiel 1,5 % až 4,0 % hmotn., lantán má podiel 1,0 % až 2,0 % hmotn. Striebro Ag môže mať podiel 1,0 % až 15,0 % hmotn. a cín môže mať podiel 1,0 % až 30,0 % hmotn. Nekovové materiály s 10 nekovovými/kovovými materiálmi sa spájkujú kontaktným ohrevom a zároveň ultrazvukom priamo bez predchádzajúceho povlakovania spájkovaných povrchov. Spájkou sa môže spájkovať v druhej etape postupného spájkovania, pričom v prvej etape sa spájkuje odlišnou spájkou s vyššou teplotou spájkovania. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Jána Bottu 2781/25, 917 24 Trnava 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.08.2024 
   Maximálna platnosť do  14.08.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.01.2018 01/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.06.2018 06/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 ND2K
 
PUV 50079-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50079-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.08.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 14.08.2017 Typ Doručené
1b Opis 14.08.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 14.08.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.09.2017 Typ Platba
3 Žiadosť inde neuvedená 13.09.2017 Typ Doručené
3a Sprievodný list 13.09.2017 Typ Doručené
3b Opis 13.09.2017 Typ Doručené
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.10.2017 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 03.11.2017 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 03.11.2017 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 03.11.2017 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 03.11.2017 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 09.04.2018 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.04.2018 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.05.2018 Typ Odoslané
12 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 28.06.2021 Typ Platba
13 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 01.07.2021 Typ Doručené
13a Plná moc 01.07.2021 Typ Doručené
14 predĺženie doby platnosti ÚV 14.07.2021 Typ Odoslané
PUV 50079-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku