Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50079-2013
(11)  Číslo úžitkového vzoru  6854 
(21)  Číslo prihlášky  50079-2013 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.06.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.08.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.03.2014 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.08.2014 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.06.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G16Z 99/00   
(54)  Názov  Systém a spôsob diaľkového odpočtu meradiel energií a/alebo médií 
(57)  Anotácia  Informačné výstupy (2) viacerých meradiel (1), ako sú meradlá spotreby plynu, vody, elektrickej energie, tepla, sú prepojené s oblastným koncentrátorom (3). Ten má vyhodnocovaciu jednotku (6), komunikačný modul a aspoň jeden slot s vyberateľnou konvertorovou jednotkou (4) na preklad dát do jednotného jazyka. Výstup (2) meradla (1) je pripojený ku konvertorovej jednotke (4), ktorá je cez príslušný slot spojená s vyhodnocovacou jednotkou, a vyhodnocovacia jednotka (6) je spojená s komunikačným modulom (5) na on-line alebo off-line prenos spracovaných údajov. Dáta z meradiel (1) rôznych typov sa spracovávajú najskôr prekladom do jednotného jazyka, pričom sa k ním priradí aj údaj o pôvode príslušných dát a následne sa dáta zašlú do vyhodnocovacej jednotky (6), kde sa pripravia na odoslanie cez komunikačný modul (5). Dáta z vyhodnocovacej jednotky (6) sa zašlú do nadradenej centrály spracovania a môžu sa sprístupniť cez webové rozhranie. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  T - Industry, s. r. o.; Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ravas Stanislav, Ing.; L. Novomeského 1350/114, 905 01 Senica; SK;
Olos Michal, Ing.; Medvedzie 32/27, 027 44 Tvrdošín; SK;
Tomlain st. Juraj, Ing.; Hviezdoslavova 471/40, 905 01 Senica; SK;
Tomlain Ján; Hviezdoslavova 471/40, 905 01 Senica; SK;
Tomlain Juraj Ml., Ing.; Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.06.2023 
   Maximálna platnosť do  30.06.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.03.2014 03/2014 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.08.2014 08/2014 FG2K
3 Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory (zálohy) 02.10.2015 10/2015 PD2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.09.2017 09/2017 ND2K
5 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 03.08.2020 08/2020 ND2K
6 Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory (ukončenie zálohov) 25.08.2021 16/2021 PD2K
 
PUV 50079-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50079-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.06.2013 Typ Doručené
1a Opis 30.06.2013 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 30.06.2013 Typ Doručené
1c Anotácia 30.06.2013 Typ Doručené
1d Výkresy 30.06.2013 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 30.06.2013 Typ Doručené
1f Plná moc 30.06.2013 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 18.07.2013 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.08.2013 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.09.2013 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 13.12.2013 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 19.12.2013 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 19.12.2013 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 13.12.2013 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 06.06.2014 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.06.2014 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.07.2014 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 20.08.2015 Typ Doručené
12a Doklad o zriadení záložného práva 20.08.2015 Typ Doručené
12b Plná moc 20.08.2015 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku 07.09.2015 Typ Odoslané
14 33 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.09.2015 Typ Platba
15 oznámenie o zápise záložného práva 11.09.2015 Typ Odoslané
16 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 30.06.2017 Typ Doručené
16a Sprievodný list 30.06.2017 Typ Doručené
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 24.07.2017 Typ Platba
18 predĺženie doby platnosti ÚV 16.08.2017 Typ Odoslané
19 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 05.06.2020 Typ Doručené
19a Sprievodný list 05.06.2020 Typ Doručené
20 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 19.06.2020 Typ Odoslané
21 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 26.06.2020 Typ Platba
22 predĺženie doby platnosti ÚV 29.06.2020 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 18.06.2021 Typ Doručené
23a Príloha inde neuvedená 18.06.2021 Typ Doručené
23b Sprievodný list 18.06.2021 Typ Doručené
24 vyžiadanie poplatku 25.06.2021 Typ Odoslané
25 33 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 26.07.2021 Typ Platba
26 všeobecný referátnik 03.08.2021 Typ Odoslané
27 Odpoveď na správu úradu 06.08.2021 Typ Doručené
27a Sprievodný list 06.08.2021 Typ Doručené
28 oznámenie o zápise ukončenia záložného práva 18.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50079-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku