Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50078-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9142 
(21)  Číslo prihlášky  50078-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.08.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 9/10  B25J 13/06   
(54)  Názov  Zariadenie na meranie hysterézy posunutia pohonov na báze kompozitov iónový polymér/kov (IPMC) 
(57)  Anotácia  Zariadenie na meranie hysterézy posunutia pohonov na báze kompozitov iónový polymér/kov (IPMC) pozostáva z hlavného rámu (1), montážneho profilu (2) snímača, montážneho profilu (3) pohonu, optického snímača (4) posunutia, upevňovacej dosky (5) snímača, upevňovacej dosky (6) pohonu, elektrických svoriek (7), plastových hranolov (8), IPMC pohonu (9), závitových tyčí (10), budiaceho obvodu (11), jednosmerného elektrického zdroja (12), vstupno/výstupného zariadenia (13) a počítača (14). K hlavnému rámu (1) je pripojený montážny profil (2) snímača a zároveň montážny profil (3) pohonu. K montážnemu profilu (2) snímača je pripojená upevňovacia doska (5) snímača a k nej optický snímač (4) posunutia. K montážnemu profilu (3) pohonu je pripojená upevňovacia doska (6) pohonu a k nej sú upevnené závitové tyče (10) a plastové hranoly (8) spolu s elektrickými svorkami (7) prichytávajúcimi IPMC pohon (9). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, 042 00 Košice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD.; Mirka Nešpora 23, 080 01 Prešov 1; SK;
Piteľ Ján, prof. Ing., PhD.; Magurská 7, 080 01 Prešov 1; SK;
Trojanová Monika, Ing., PhD.; Zámková 31, 056 01 Gelnica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.08.2024 
   Maximálna platnosť do  19.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 50078-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50078-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.08.2020 Typ Doručené
1a Opis 19.08.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 19.08.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 19.08.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 27.08.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.09.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.09.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 20.11.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 20.11.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 20.11.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 20.11.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 20.04.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50078-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku