Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50077-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9534 
(21)  Číslo prihlášky  50077-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.10.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  15.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.01.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  15.06.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  17.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G09B 21/00   
(54)  Názov  Hmatová a sluchová elektronická pomôcka informačného, prezentačného a edukačného charakteru najmä pre nevidiace a slabozraké osoby 
(57)  Anotácia  Hmatová a sluchová elektronická pomôcka informačného, prezentačného a edukačného charakteru najmä pre nevidiace a slabozraké osoby obsahuje rám (1) vybavený elektronikou a množinu 3D reliéfnych panelov na vloženie do rámu (1), kde 3D reliéfny panel je vybavený reliéfom skúmaného objektu a čipom na komunikáciu s elektronikou rámu (1), kde elektronika obsahuje pamäťové médium na nahrávanie zvuku, zvukový výstup, zdroj energie a riadiacu jednotku. 3D reliéfny panel predstavuje reliéf umiestnený na platni, znázorňuje objekt, ktorý nevidiaca osoba spoznáva a vníma hmatom. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ARNO-G, s.r.o.; Pluhová 25, 831 03 Bratislava 3; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gúziková Ildikó, PhDr.; Pluhová 27, 831 03 Bratislava 3; SK;
Maroš Vladimír, Ing.; S. Chalupku 995/11, 900 31 Stupava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.10.2025 
   Maximálna platnosť do  04.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.01.2022 2/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 15.06.2022 11/2022 FG2K
 
PUV 50077-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.10.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50077-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.10.2021 Typ Doručené
Opis 04.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 04.10.2021 Typ Doručené
Výkresy 04.10.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 04.10.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.10.2021 Typ Doručené
Výkresy 04.10.2021 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.10.2021 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.10.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 20.10.2021 Typ Interné listy
rešeršná správa 20.10.2021 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 20.10.2021 Typ Odoslané
výsledok rešerše 20.10.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 03.06.2022 Typ Odoslané
PUV 50077-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku