Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50077-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50077-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.10.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.01.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G09B 21/00   
(54)  Názov  Hmatová a sluchová elektronická pomôcka informačného, prezentačného a edukačného charakteru najmä pre nevidiace a slabozraké osoby 
(57)  Anotácia  Hmatová a sluchová elektronická pomôcka informačného, prezentačného a edukačného charakteru najmä pre nevidiace a slabozraké osoby obsahuje rám (1) vybavený elektronikou a množinu 3D reliéfnych panelov na vloženie do rámu (1), kde 3D reliéfny panel je vybavený reliéfom skúmaného objektu a čipom na komunikáciu s elektronikou rámu (1), kde elektronika obsahuje pamäťové médium na nahrávanie zvuku, zvukový výstup, zdroj energie a riadiacu jednotku. 3D reliéfny panel predstavuje reliéf umiestnený na platni, znázorňuje objekt, ktorý nevidiaca osoba spoznáva a vníma hmatom. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ARNO-G, s.r.o.; Pluhová 25, 831 03 Bratislava 3; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gúziková Ildikó, PhDr.; Pluhová 27, 831 03 Bratislava 3; SK;
Maroš Vladimír, Ing.; S. Chalupku 995/11, 900 31 Stupava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.01.2022 02/2022 BA2K
 
PUV 50077-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50077-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 04.10.2021 Typ Doručené
1b Výkresy 04.10.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 04.10.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 04.10.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.10.2021 Typ Doručené
2a Opis 04.10.2021 Typ Doručené
2b Plná moc 04.10.2021 Typ Doručené
2c Výkresy 04.10.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.10.2021 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.10.2021 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 20.10.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 20.10.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 20.10.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 20.10.2021 Typ Interné listy
PUV 50077-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku