Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50077-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50077-2021 
(22)  Application Date  04.10.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  26.01.2022 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public  17.05.2022 
(51)  International Patent Classification  G09B 21/   
(54)  Title  Hmatová a sluchová elektronická pomôcka informačného, prezentačného a edukačného charakteru najmä pre nevidiace a slabozraké osoby 
(57)  Abstract  Hmatová a sluchová elektronická pomôcka informačného, prezentačného a edukačného charakteru najmä pre nevidiace a slabozraké osoby obsahuje rám (1) vybavený elektronikou a množinu 3D reliéfnych panelov na vloženie do rámu (1), kde 3D reliéfny panel je vybavený reliéfom skúmaného objektu a čipom na komunikáciu s elektronikou rámu (1), kde elektronika obsahuje pamäťové médium na nahrávanie zvuku, zvukový výstup, zdroj energie a riadiacu jednotku. 3D reliéfny panel predstavuje reliéf umiestnený na platni, znázorňuje objekt, ktorý nevidiaca osoba spoznáva a vníma hmatom. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ARNO-G, s.r.o.; Pluhová 25, 831 03 Bratislava 3; SK 
(72)  Inventor(s)  Gúziková Ildikó, PhDr.; Pluhová 27, 831 03 Bratislava 3; SK;
Maroš Vladimír, Ing.; S. Chalupku 995/11, 900 31 Stupava; SK 
(74)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  04.10.2025 
   Utility Model Validity maximum until  04.10.2031 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.01.2022 2/2022 BA2K
 
PUV 50077-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.10.2021 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50077-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.10.2021 Type Delivered
Opis 04.10.2021 Type Delivered
Plná moc 04.10.2021 Type Delivered
Výkresy 04.10.2021 Type Delivered
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.10.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 04.10.2021 Type Delivered
Plná moc 04.10.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 04.10.2021 Type Delivered
Výkresy 04.10.2021 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.10.2021 Type Payment
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.10.2021 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 20.10.2021 Type Internal Letter
rešeršná správa 20.10.2021 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 20.10.2021 Type Sent document
výsledok rešerše 20.10.2021 Type Internal Letter
PUV 50077-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku