Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50077-2020
(11)  Utility Model Number  9163 
(21)  Application Number  50077-2020 
(22)  Application Date  07.08.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  26.05.2021 
(31)  Priority Number  CZ2020-37308 U 
(32)  Priority Date  06.03.2020 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(43)  Application Publication Date  13.01.2021 
(45)  Publication of Registration Date  26.05.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  04.05.2021 
(51)  International Patent Classification  G08G 1/01  G08G 1/017  G08G 1/127  G08G 9/00  G06K 9/00   
(54)  Title  Priestupkový detektor dohliadajúci na prevádzku na komunikácii 
(57)  Abstract  Priestupkový detektor dohliadajúci na prevádzku na komunikácii je vybavený dvoma kamerovými jednotkami, vyhodnocovacím počítačom (2) a modemom (4). Prvá kamerová jednotka, tzv. prehľadová kamera (1), zaznamenáva dianie na komunikácii a zmenu správania sa vozidiel v nadväznosti na miestne obmedzenie danej komunikácie zákazovou alebo príkazovou dopravnou značkou. Druhá kamerová jednotka, tzv. detailná kamera (3), zaznamenáva ŠPZ (štátnu poznávaciu značku) prechádzajúcich vozidiel na komunikácii s miestnym obmedzením. Vyhodnocovací počítač (2) vyhodnocuje záznam z prehľadovej kamery (1) a vyhotovuje záznam z detailnej kamery (3) na to vozidlo, ktoré porušilo dané obmedzenie. Následne je vypracovaný priestupkový dokument, ktorý je odoslaný cez modem (4) na server (5) správcu systému – represívnej zložky. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.; Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 - Satalice; CZ 
(72)  Inventor(s)  Sedlák Michal; Úžice, 277 45 Úžice; CZ 
(74)  Attorney(s)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents  PDF   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  07.08.2024 
   Utility Model Validity maximum until  07.08.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zmeny mien 27.01.2021 02/2021 HC2K
3 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 50077-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50077-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.08.2020 Type Delivered
1a Opis 07.08.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 07.08.2020 Type Delivered
1c Anotácia 07.08.2020 Type Delivered
1d Výkresy 07.08.2020 Type Delivered
1e Plná moc 07.08.2020 Type Delivered
1f Identifikátor osoby 07.08.2020 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.08.2020 Type Payment
3 Doplnenie materiálov 12.08.2020 Type Delivered
3a Doklad o práve prednosti 12.08.2020 Type Delivered
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.10.2020 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 06.11.2020 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 06.11.2020 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 06.11.2020 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 06.11.2020 Type Internal Letter
9 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.11.2020 Type Delivered
9a Sprievodný list 18.11.2020 Type Delivered
10 oznámenie o zápise zmeny 30.11.2020 Type Sent document
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 30.04.2021 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.05.2021 Type Sent document
13 opätovne odoslaný list 09.07.2021 Type Sent document
PUV 50077-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 30.11.2020 Sedlák Michal Sedlák Michal, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku