Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50077-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9163 
(21)  Číslo prihlášky  50077-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.08.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2020-37308 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.03.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  04.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G08G 1/01  G08G 1/017  G08G 1/127  G08G 9/00  G06K 9/00   
(54)  Názov  Priestupkový detektor dohliadajúci na prevádzku na komunikácii 
(57)  Anotácia  Priestupkový detektor dohliadajúci na prevádzku na komunikácii je vybavený dvoma kamerovými jednotkami, vyhodnocovacím počítačom (2) a modemom (4). Prvá kamerová jednotka, tzv. prehľadová kamera (1), zaznamenáva dianie na komunikácii a zmenu správania sa vozidiel v nadväznosti na miestne obmedzenie danej komunikácie zákazovou alebo príkazovou dopravnou značkou. Druhá kamerová jednotka, tzv. detailná kamera (3), zaznamenáva ŠPZ (štátnu poznávaciu značku) prechádzajúcich vozidiel na komunikácii s miestnym obmedzením. Vyhodnocovací počítač (2) vyhodnocuje záznam z prehľadovej kamery (1) a vyhotovuje záznam z detailnej kamery (3) na to vozidlo, ktoré porušilo dané obmedzenie. Následne je vypracovaný priestupkový dokument, ktorý je odoslaný cez modem (4) na server (5) správcu systému – represívnej zložky. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.; Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 - Satalice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sedlák Michal; Úžice, 277 45 Úžice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty  PDF   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.08.2024 
   Maximálna platnosť do  07.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zmeny mien 27.01.2021 02/2021 HC2K
3 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 50077-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50077-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.08.2020 Typ Doručené
1a Opis 07.08.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 07.08.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 07.08.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 07.08.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 07.08.2020 Typ Doručené
1f Identifikátor osoby 07.08.2020 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.08.2020 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 12.08.2020 Typ Doručené
3a Doklad o práve prednosti 12.08.2020 Typ Doručené
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.10.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 06.11.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 06.11.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 06.11.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 06.11.2020 Typ Interné listy
9 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.11.2020 Typ Doručené
9a Sprievodný list 18.11.2020 Typ Doručené
10 oznámenie o zápise zmeny 30.11.2020 Typ Odoslané
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 30.04.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.05.2021 Typ Odoslané
13 opätovne odoslaný list 09.07.2021 Typ Odoslané
PUV 50077-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 30.11.2020 Sedlák Michal Sedlák Michal, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku