Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50077-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8212 
(21)  Číslo prihlášky  50077-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.08.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.04.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61D 47/00   
(54)  Názov  Mechanizmus na dvíhanie nájazdových klapiek vozňa na prepravu automobilov 
(57)  Anotácia  Mechanizmus na dvíhanie nájazdovej klapky (4) vozňa na prepravu automobilov obsahuje aspoň dva priamočiare mechanizmy (1), ktoré sú spojené so vstupným hriadeľom (5). Priamočiare mechanizmy (1) sú spojené s lištami (2) s pojazdovými kladkami. Lišty (2) s pojazdovými kladkami sú otočne spojené so sústavami pák (3). Sústavy pák (3) sú upevnené na nájazdovú klapku (4). Otáčaním vstupného hriadeľa (5) sa odtláčajú alebo priťahujú lišty (2) s pojazdovými kladkami, a tým sa mení sklon sústavy pák (3), a tým sa mení aj výška nájazdovej klapky (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tatravagónka a.s.; Štefánikova, 058 01 Poprad 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hlinka Juraj, Ing.; Na letisko 2090/21, 058 01 Poprad 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.08.2024 
   Maximálna platnosť do  07.08.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.04.2018 04/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2018 09/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 25.08.2021 16/2021 ND2K
 
PUV 50077-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50077-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.08.2017 Typ Doručené
1a Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 07.08.2017 Typ Doručené
1b Doklad preukazujúci právo na riešenie 07.08.2017 Typ Doručené
1c Plná moc 07.08.2017 Typ Doručené
1d Opis 07.08.2017 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 22.08.2017 Typ Platba
3 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.11.2017 Typ Platba
4 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.11.2017 Typ Doručené
4a Sprievodný list 07.11.2017 Typ Doručené
5 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 22.11.2017 Typ Odoslané
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.11.2017 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 09.02.2018 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 12.02.2018 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 12.02.2018 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 09.02.2018 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 04.07.2018 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.07.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.08.2018 Typ Odoslané
14 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 03.08.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 03.08.2021 Typ Doručené
15 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 12.08.2021 Typ Odoslané
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 12.08.2021 Typ Platba
17 predĺženie doby platnosti ÚV 12.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50077-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku