Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50077-2012
(11)  Číslo úžitkového vzoru  6695 
(21)  Číslo prihlášky  50077-2012 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.09.2012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.03.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2013 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.03.2014 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.01.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 19/00  A23L 19/10  A23G 3/00  A23L 27/00  A23L 21/18   
(54)  Názov  Sladké lupienky, spôsob výroby sladkých lupienkov, ich použitie a polotovar pre sladké lupienky 
(57)  Anotácia  Opísané sú sladké lupienky z cukrovej repy s cukornatosťou viac ako 14 %, výhodne viac ako 16 %, nakrájané na ploché plátky s hrúbkou od 0,06 mm do 2 mm, následne tepelne upravené vyprážaním alebo fritovaním, alebo pečením, najmä v horúcom oleji počas 2 až 4 minút pri teplote 150 až 210 °C. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bajkai Miriam; Rožňavská 847/1, 979 01 Rimavská Sobota; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bajkai Miriam; Rožňavská 847/1, 979 01 Rimavská Sobota; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  21.09.2019 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.09.2019 
   Maximálna platnosť do  21.09.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2013 09/2013 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.03.2014 03/2014 FG2K
3 Zmeny mien 03.12.2015 12/2015 TC2K
4 Zmeny mien 03.12.2015 12/2015 TC2K
5 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.11.2016 11/2016 ND2K
6 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 02.06.2020 06/2020 MK2K
 
PUV 50077-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50077-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.09.2012 Typ Doručené
1a Opis 21.09.2012 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 21.09.2012 Typ Doručené
1c Anotácia 21.09.2012 Typ Doručené
1d Výkresy 21.09.2012 Typ Doručené
1e Plná moc 21.09.2012 Typ Doručené
2 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 04.10.2012 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.10.2012 Typ Platba
4 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 17.10.2012 Typ Odoslané
5 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 17.10.2012 Typ Platba
6 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 17.10.2012 Typ Platba
7 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 22.10.2012 Typ Odoslané
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.11.2012 Typ Odoslané
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.01.2013 Typ Doručené
10 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 04.02.2013 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 27.03.2013 Typ Doručené
11a Opis 27.03.2013 Typ Doručené
11b Nároky na ochranu 27.03.2013 Typ Doručené
11c Anotácia 27.03.2013 Typ Doručené
12 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.04.2013 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 11.06.2013 Typ Doručené
13a Opis 11.06.2013 Typ Doručené
13b Nároky na ochranu 11.06.2013 Typ Doručené
13c Anotácia 11.06.2013 Typ Doručené
14 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.06.2013 Typ Interné listy
15 rešeršná správa 17.07.2013 Typ Interné listy
16 výsledok rešerše 22.07.2013 Typ Interné listy
17 oznámenie o výsledku rešerše 22.07.2013 Typ Odoslané
18 pokyn na zverejnenie PÚV 18.07.2013 Typ Interné listy
19 záznam o ukončení konania o PÚV 09.12.2013 Typ Interné listy
20 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.12.2013 Typ Interné listy
21 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 05.03.2014 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 24.09.2015 Typ Doručené
23 13 zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.10.2015 Typ Platba
24 90 Poplatok 11.11.2015 Typ Platba
25 oznámenie o zápise zmeny 20.11.2015 Typ Odoslané
26 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 13.09.2016 Typ Doručené
27 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 04.10.2016 Typ Odoslané
28 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 05.10.2016 Typ Platba
29 predĺženie doby platnosti ÚV 07.10.2016 Typ Odoslané
30 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 19.09.2019 Typ Doručené
30a Sprievodný list 19.09.2019 Typ Doručené
31 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 08.10.2019 Typ Odoslané
32 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 08.11.2019 Typ Odoslané
PUV 50077-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.11.2015 Bajkai Miriam Galíková Miriam
2 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 11.11.2015 Bajkai Miriam Galíková Miriam
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku