Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50076-2016
(11)  Utility Model Number  7861 
(21)  Application Number  50076-2016 
(22)  Application Date  15.06.2016 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.08.2017 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.02.2017 
(45)  Publication of Registration Date  02.08.2017 
(47)  Date of registration and making available to the public  20.06.2017 
(51)  International Patent Classification  F41A 19/10  F41A 21/18   
(54)  Title  Pištoľ s nízko uloženou hlavňou 
(57)  Abstract  Pištoľ má v pevnom ráme (1) základňu (2), v ktorej je upevnená hlaveň (4) s osou pod úrovňou hornej hrany ruky strelca, spúšť (9), nárazník (27) a dlhý vyhadzovač (28). Do rámu (1) je šikmo nasunutá a upevnená pažba (36) so zásobníkom nábojov. Do rámu (1) je zhora vložený polozapustený pohyblivý záver (38), v ktorom je najmä uzavreté nábojové lôžko (39), zápalník (40), šikmo uložený vyťahovač (40) a ťahadlo (14) spúšťového mechanizmu. Záver (38) je zhora zakrytý pevnou vrchnou lištou (52) upevnenou o hlaveň (4) a v dvoch miestach o rám (1), ktorá nesie na vrchu mieridlá a na spodnej strane má umiestnené prvky bicej sústavy. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  M41B a.s.; Strakonická 81, Lahovice, 159 00 Praha; CZ;
SCOOBY, a.s.; Strakonická 81, Lahovice, 159 00 Praha 5; CZ 
(72)  Inventor(s)  Lučanský Ján; Duklianskych hrdinov 22, 911 05 Trenčín; SK 
(74)  Attorney(s)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  15.06.2023 
   Utility Model Validity maximum until  15.06.2026 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.02.2017 02/2017 BA2K
2 Prevody a prechody práv na prihlášky úžitkových vzorov 02.06.2017 06/2017 GB2K
3 Zapísané úžitkové vzory 02.08.2017 08/2017 FG2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 03.08.2020 08/2020 ND2K
5 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 16.09.2021 17/2021 PC2K
 
PUV 50076-2016
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50076-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.06.2016 Type Delivered
1a Opis 15.06.2016 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 15.06.2016 Type Delivered
1c Anotácia 15.06.2016 Type Delivered
1d Výkresy 15.06.2016 Type Delivered
2 Plná moc 16.06.2016 Type Delivered
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.06.2016 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.08.2016 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 21.08.2016 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.10.2016 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 09.10.2016 Type Delivered
7a Opis 09.10.2016 Type Delivered
7b Nároky na ochranu 09.10.2016 Type Delivered
7c Anotácia 09.10.2016 Type Delivered
8 Odpoveď na správu úradu 08.11.2016 Type Delivered
8a Opis 08.11.2016 Type Delivered
8b Nároky na ochranu 08.11.2016 Type Delivered
8c Anotácia 08.11.2016 Type Delivered
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.12.2016 Type Internal Letter
10 rešeršná správa 15.12.2016 Type Internal Letter
11 výsledok rešerše 15.12.2016 Type Internal Letter
12 oznámenie o výsledku rešerše 15.12.2016 Type Sent document
13 pokyn na zverejnenie PÚV 15.12.2016 Type Internal Letter
14 Žiadosť o opravu 12.01.2017 Type Delivered
15 Žiadosť o zápis prevodu 28.03.2017 Type Delivered
15a Doklad o prevode 28.03.2017 Type Delivered
16 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.04.2017 Type Payment
17 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 15.05.2017 Type Sent document
18 Doplnenie materiálov 17.05.2017 Type Delivered
18a Plná moc 17.05.2017 Type Delivered
18b Sprievodný list 17.05.2017 Type Delivered
19 záznam o ukončení konania o PÚV 29.05.2017 Type Internal Letter
20 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 31.05.2017 Type Internal Letter
21 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.07.2017 Type Sent document
22 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 12.06.2020 Type Delivered
22a Plná moc 12.06.2020 Type Delivered
22b Plná moc 12.06.2020 Type Delivered
22c Príloha inde neuvedená 12.06.2020 Type Delivered
22d Sprievodný list 12.06.2020 Type Delivered
23 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.06.2020 Type Delivered
23a Plná moc 12.06.2020 Type Delivered
23b Plná moc 12.06.2020 Type Delivered
23c Sprievodný list 12.06.2020 Type Delivered
24 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.06.2020 Type Delivered
24a Príloha inde neuvedená 12.06.2020 Type Delivered
24b Plná moc 12.06.2020 Type Delivered
24c Sprievodný list 12.06.2020 Type Delivered
25 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 22.06.2020 Type Payment
26 oznámenie o zápise zmeny 17.07.2020 Type Sent document
27 predĺženie doby platnosti ÚV 17.07.2020 Type Sent document
28 Odpoveď na správu úradu 18.08.2020 Type Delivered
28a Sprievodný list 18.08.2020 Type Delivered
29 Žiadosť o zápis prevodu 18.08.2021 Type Delivered
29a Doklad o prevode 18.08.2021 Type Delivered
29b Príloha inde neuvedená 18.08.2021 Type Delivered
29c Plná moc 18.08.2021 Type Delivered
29d Sprievodný list 18.08.2021 Type Delivered
30 vyžiadanie poplatku 19.08.2021 Type Sent document
31 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2021 Type Payment
32 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 03.09.2021 Type Sent document
PUV 50076-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod prihlasovatela 11.05.2017 Lučanský Ján Lučanský Ján
SCOOBY, a.s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.07.2020 Lučanský Ján Lučanský Ján
SCOOBY, a.s. SCOOBY, a.s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 17.07.2020 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. Bačík Kvetoslav, Ing.
4 Prevod majiteľa 03.09.2021 M41B a.s. Lučanský Ján
SCOOBY, a.s. SCOOBY, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku