Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50076-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7861 
(21)  Číslo prihlášky  50076-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.06.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.02.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.08.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.06.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41A 19/10  F41A 21/18   
(54)  Názov  Pištoľ s nízko uloženou hlavňou 
(57)  Anotácia  Pištoľ má v pevnom ráme (1) základňu (2), v ktorej je upevnená hlaveň (4) s osou pod úrovňou hornej hrany ruky strelca, spúšť (9), nárazník (27) a dlhý vyhadzovač (28). Do rámu (1) je šikmo nasunutá a upevnená pažba (36) so zásobníkom nábojov. Do rámu (1) je zhora vložený polozapustený pohyblivý záver (38), v ktorom je najmä uzavreté nábojové lôžko (39), zápalník (40), šikmo uložený vyťahovač (40) a ťahadlo (14) spúšťového mechanizmu. Záver (38) je zhora zakrytý pevnou vrchnou lištou (52) upevnenou o hlaveň (4) a v dvoch miestach o rám (1), ktorá nesie na vrchu mieridlá a na spodnej strane má umiestnené prvky bicej sústavy. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  M41B a.s.; Strakonická 81, Lahovice, 159 00 Praha; CZ;
SCOOBY, a.s.; Strakonická 81, Lahovice, 159 00 Praha 5; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lučanský Ján; Duklianskych hrdinov 22, 911 05 Trenčín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.06.2023 
   Maximálna platnosť do  15.06.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.02.2017 02/2017 BA2K
2 Prevody a prechody práv na prihlášky úžitkových vzorov 02.06.2017 06/2017 GB2K
3 Zapísané úžitkové vzory 02.08.2017 08/2017 FG2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 03.08.2020 08/2020 ND2K
5 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 16.09.2021 17/2021 PC2K
 
PUV 50076-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50076-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.06.2016 Typ Doručené
1a Opis 15.06.2016 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 15.06.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 15.06.2016 Typ Doručené
1d Výkresy 15.06.2016 Typ Doručené
2 Plná moc 16.06.2016 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.06.2016 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.08.2016 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 21.08.2016 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.10.2016 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 09.10.2016 Typ Doručené
7a Opis 09.10.2016 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 09.10.2016 Typ Doručené
7c Anotácia 09.10.2016 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 08.11.2016 Typ Doručené
8a Opis 08.11.2016 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 08.11.2016 Typ Doručené
8c Anotácia 08.11.2016 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.12.2016 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 15.12.2016 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 15.12.2016 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 15.12.2016 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 15.12.2016 Typ Interné listy
14 Žiadosť o opravu 12.01.2017 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis prevodu 28.03.2017 Typ Doručené
15a Doklad o prevode 28.03.2017 Typ Doručené
16 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.04.2017 Typ Platba
17 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 15.05.2017 Typ Odoslané
18 Doplnenie materiálov 17.05.2017 Typ Doručené
18a Plná moc 17.05.2017 Typ Doručené
18b Sprievodný list 17.05.2017 Typ Doručené
19 záznam o ukončení konania o PÚV 29.05.2017 Typ Interné listy
20 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 31.05.2017 Typ Interné listy
21 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.07.2017 Typ Odoslané
22 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 12.06.2020 Typ Doručené
22a Plná moc 12.06.2020 Typ Doručené
22b Plná moc 12.06.2020 Typ Doručené
22c Príloha inde neuvedená 12.06.2020 Typ Doručené
22d Sprievodný list 12.06.2020 Typ Doručené
23 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.06.2020 Typ Doručené
23a Plná moc 12.06.2020 Typ Doručené
23b Plná moc 12.06.2020 Typ Doručené
23c Sprievodný list 12.06.2020 Typ Doručené
24 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.06.2020 Typ Doručené
24a Príloha inde neuvedená 12.06.2020 Typ Doručené
24b Plná moc 12.06.2020 Typ Doručené
24c Sprievodný list 12.06.2020 Typ Doručené
25 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 22.06.2020 Typ Platba
26 oznámenie o zápise zmeny 17.07.2020 Typ Odoslané
27 predĺženie doby platnosti ÚV 17.07.2020 Typ Odoslané
28 Odpoveď na správu úradu 18.08.2020 Typ Doručené
28a Sprievodný list 18.08.2020 Typ Doručené
29 Žiadosť o zápis prevodu 18.08.2021 Typ Doručené
29a Doklad o prevode 18.08.2021 Typ Doručené
29b Príloha inde neuvedená 18.08.2021 Typ Doručené
29c Plná moc 18.08.2021 Typ Doručené
29d Sprievodný list 18.08.2021 Typ Doručené
30 vyžiadanie poplatku 19.08.2021 Typ Odoslané
31 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2021 Typ Platba
32 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 03.09.2021 Typ Odoslané
PUV 50076-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 11.05.2017 Lučanský Ján Lučanský Ján
SCOOBY, a.s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.07.2020 Lučanský Ján Lučanský Ján
SCOOBY, a.s. SCOOBY, a.s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 17.07.2020 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. Bačík Kvetoslav, Ing.
4 Prevod majiteľa 03.09.2021 M41B a.s. Lučanský Ján
SCOOBY, a.s. SCOOBY, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku