Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50075-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9468 
(21)  Číslo prihlášky  50075-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.09.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.11.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.04.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  14.03.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63B 21/00  A63B 23/12   
(54)  Názov  Viacúčelové držadlo na posilňovanie paže 
(57)  Anotácia  Viacúčelové držadlo na posilňovanie paže slúži na zlepšenie manipulačných schopností ruky, hrubej motoriky a nárastu sily stisku. Držadlo (1) obsahuje dve diery prechádzajúce telom valca, a to otvor (4) v osi valca a paralelný excentrický otvor (2) so zárezmi (3), okolo ktorých sa držadlo (1) otáča. Cez tieto otvory (2, 4) je možné prevliecť popruh (5) alebo hriadeľ (6) na umožnenie prepojenia so záťažou (7), proti ktorej pôsobí ruka (9) držiaca držadlo (1). Povrch držadla (1) obsahuje vrúbky (8) na lepšie uchopenie rukou (9) a obmedzenie šmýkania sa povrchu. Zmena v nasadení popruhu (5) alebo hriadeľa (6) do otvoru v osi držadla (1) alebo v excentrickom otvore (4) umožňuje precvičenie viacerých svalov v hornej končatine. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Harčarik Gabriel, Mgr., PhD.; Prostějovská 83, 080 01 Prešov 1; SK;
Török Jozef, Ing., PhD.; Žalobín 181, 094 03 Žalobín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.09.2025 
   Maximálna platnosť do  28.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.11.2021 21/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.04.2022 7/2022 FG2K
 
PUV 50075-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 13.10.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50075-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.09.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 28.09.2021 Typ Doručené
Opis 28.09.2021 Typ Doručené
Plná moc 28.09.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.10.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.10.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.10.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.10.2021 Typ Doručené
Opis 20.10.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 20.10.2021 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.10.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 26.10.2021 Typ Interné listy
rešeršná správa 26.10.2021 Typ Interné listy
výsledok rešerše 26.10.2021 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 27.10.2021 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.02.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.04.2022 Typ Odoslané
PUV 50075-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku