Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50075-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9232 
(21)  Číslo prihlášky  50075-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.07.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 16/08   
(54)  Názov  Zariadenie na núdzovú umelú pľúcnu ventiláciu 
(57)  Anotácia  Zariadenie na núdzovú umelú pľúcnu ventiláciu je tvorené manuálnym resuscitačným ambuvakom (10) umiestneným medzi nepohyblivým sedlom (9) a pohyblivým sedlom (8), ktoré je pripevnené k vodiacim tyčiam (7) a k piestnej tyči (6) uloženej v pneumatickom valci (4), pričom pneumatický valec (4) je upevnený na šmýkadle (3), ktoré je umiestnené na lineárnom vedení (2) pripevnenom k rámu (1). 2600V 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, 042 00 Košice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Živčák Jozef, Dr.h.c. mult. prof. Ing., PhD., MPH; Levočská 63, 080 01 Prešov 1; SK;
Virgala Ivan, doc. Ing., PhD.; Cottbuská 1, 040 23 Košice 23; SK;
Tuleja Peter, Ing., PhD.; Odborárska 4660/4, 080 01 Prešov 1; SK;
Sukop Marek, doc. Ing., PhD.; Budimír 142, 044 43 Budimír; SK;
Marcinko Peter, Ing.; Starozagorská 5, 040 23 Košice 23; SK;
Kelemen Michal, prof. Ing., PhD.; Košická Polianka 259, 044 41 Košická Polianka; SK;
Prada Erik, Ing., PhD.; Tatranská 8, 040 23 Košice 23; SK;
Miková Ľubica, doc. Ing., PhD.; Wurmová 19, 040 23 Košice 23; SK;
Varga Martin, Ing.; Baltická 5, 040 12 Košice 12; SK;
Semjon Ján, doc. Ing., PhD.; Zupkova 710/25, 040 22 Košice 22; SK;
Jánoš Rudolf, doc. Ing., PhD.; Čínska 2526/21, 040 13 Košice 13; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  29.07.2024 
   Maximálna platnosť do  29.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
 
PUV 50075-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50075-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.07.2020 Typ Doručené
1a Opis 29.07.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 29.07.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 29.07.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 06.08.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 13.08.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.10.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 23.11.2020 Typ Doručené
5a Opis 23.11.2020 Typ Doručené
5b Sprievodný list 23.11.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.01.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 02.02.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 03.02.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 03.02.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 21.06.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.07.2021 Typ Odoslané
PUV 50075-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku