Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50075-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8389 
(21)  Číslo prihlášky  50075-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.08.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2016-32658 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.08.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.03.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04H 4/08   
(54)  Názov  Pojazd posuvu bazénového zastrešenia  
(57)  Anotácia  Pojazd posuvu bazénového zastrešenia obsahuje hnacie koleso (1), prevodové ústrojenstvo (2) a hnané pojazdové koleso (3), pričom hnacím kolesom (1) a hnaným pojazdovým kolesom (3) sú remenice, hnacie koleso (1) je priamo napojené na hriadeľ (5) motora a na remeniciach je remeň, ktorého vonkajší povrch tvorí pojazdovú plochu, pričom celý pojazd je umiestnený v profile konštrukčného rámu (4) bazénového zastrešenia. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALBIXON a.s.; Zbraslavská 55/5a, 159 00 Praha 5 - Malá Chuchle; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Smetana Libor; Loukotova 1829, 263 01 Dobříš; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.08.2024 
   Maximálna platnosť do  03.08.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2018 09/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.03.2019 03/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 25.08.2021 16/2021 ND2K
 
PUV 50075-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50075-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.08.2017 Typ Doručené
1a Opis 03.08.2017 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 18.08.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 18.08.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 22.08.2017 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 25.08.2017 Typ Doručené
4a Doklad o práve prednosti 25.08.2017 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.03.2018 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.05.2018 Typ Doručené
6a Sprievodný list 16.05.2018 Typ Doručené
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.05.2018 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 31.05.2018 Typ Doručené
8a Sprievodný list 31.05.2018 Typ Doručené
8b Opis 31.05.2018 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.06.2018 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 26.06.2018 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 27.06.2018 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 27.06.2018 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 26.06.2018 Typ Interné listy
14 záznam o ukončení konania o PÚV 09.01.2019 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.01.2019 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.02.2019 Typ Odoslané
17 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 02.08.2021 Typ Doručené
18 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 09.08.2021 Typ Odoslané
19 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 10.08.2021 Typ Platba
20 predĺženie doby platnosti ÚV 12.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50075-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku