Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50075-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8034 
(21)  Číslo prihlášky  50075-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.10.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  P 13 00644 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  HU 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.03.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.01.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02D 3/08  E01B 2/00   
(54)  Názov  Štrukturálne usporiadanie na stabilizovanie lineárnych zemných prác 
(57)  Anotácia  Štrukturálne usporiadanie na stabilizovanie lineárnych zemných prác, t. j. zväčša zvrškov železničných tratí na prevenciu pohybov zvršku kvôli účinku hlavne priečnych síl na smer vytýčenej trate, pričom sa prerušovane udržiava doprava, obsahuje nosnú opornú konštrukciu, ktorá je výhodne umiestnená mimo rozchodu železničnej konštrukcie a odoláva pohybom, ktoré majú tendenciu nastať na úseku, kde nastávajú pohyby, a vyznačuje sa tým, že nosná oporná konštrukcia je tvorená oporným nosníkom (3) prebiehajúcim pozdĺž železničnej trate stabilizujúcim lôžko (21) z drveného kameniva na strane podvalov (22), kde sú nasmerované pohyby, ktoré majú tendenciu nastať, opornou stenou (4) pokračujúcou zo zvršku (2) do podložia nainštalovanou na boku oporného nosníka (3) oproti podvalom (22) a krycou vrstvou (5) pokrývajúcou oporný nosník (3) a opornú stenu (4), ktoré súčasne obopínajú konce (22a) podvalov (22) orientovaných k opornému nosníku (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Szabó József; Darányil u. 17, 8300 Tapolca; HU;
Horváth Róbert; Kápolna u. 3, 7140 Bátaszék; HU;
Szabó József; Tóberek u. 1, 1112 Budapest; HU;
Kondor János; Márvány u. 27, 1126 Budapest; HU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Szabó József; Darányil u. 17, 8300 Tapolca; HU;
Horváth Róbert; Kápolna u. 3, 7140 Bátaszék; HU;
Szabó József; Tóberek u. 1, 1112 Budapest; HU;
Kondor János; Márvány u. 27, 1126 Budapest; HU 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/HU2014/000091 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015/067977 
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty  PDF   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  06.10.2024 
   Maximálna platnosť do  06.10.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2017 08/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.03.2018 03/2018 FG2K
3 Opravy mien 02.05.2018 05/2018 TB2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 05.11.2018 11/2018 ND2K
5 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 ND2K
 
PUV 50075-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50075-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.06.2016 Typ Doručené
1a Opis 07.06.2016 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 07.06.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 07.06.2016 Typ Doručené
1d Výkresy 07.06.2016 Typ Doručené
1e Materiály k PCT 07.06.2016 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.06.2016 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 04.07.2016 Typ Doručené
3a Opis 04.07.2016 Typ Doručené
3b Nároky na ochranu 04.07.2016 Typ Doručené
3c Výkresy 04.07.2016 Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.07.2016 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 19.09.2016 Typ Doručené
5a Plná moc 19.09.2016 Typ Doručené
5b Opis 19.09.2016 Typ Doručené
5c Nároky na ochranu 19.09.2016 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.02.2017 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 18.04.2017 Typ Doručené
7a Nároky na ochranu 18.04.2017 Typ Doručené
7b Sprievodný list 18.04.2017 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.05.2017 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 17.05.2017 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 18.05.2017 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 18.05.2017 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 17.05.2017 Typ Interné listy
13 záznam o ukončení konania o PÚV 06.12.2017 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.12.2017 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 14.03.2018 Typ Odoslané
16 Žiadosť o opravu 22.03.2018 Typ Doručené
16a Sprievodný list 22.03.2018 Typ Doručené
17 opravný list k osvedčeniu o zápise ÚV 25.04.2018 Typ Odoslané
18 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 14.09.2018 Typ Doručené
19 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 24.09.2018 Typ Platba
20 predĺženie doby platnosti ÚV 08.10.2018 Typ Odoslané
21 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 15.07.2021 Typ Doručené
21a Sprievodný list 15.07.2021 Typ Doručené
22 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 21.07.2021 Typ Platba
23 predĺženie doby platnosti ÚV 26.07.2021 Typ Odoslané
PUV 50075-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku