Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50074-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9275 
(21)  Číslo prihlášky  50074-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.12.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2017-859 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.12.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  11.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  29.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01M 4/131  H01M 4/134  H01M 4/136  H01M 4/38  H01M 4/48  H01M 4/58  H01M 10/052  H01M 10/0562  H01M 10/054   
(54)  Názov  Sekundárny batériový článok pre elektromobily obsahujúci pevné amorfné sklené materiály a nano-/mikromateriály 
(57)  Anotácia  Elektródy anóda (A) aj katóda (K) sú elektrónovo a iónovo vodivé, obsahujú pevný amorfný sklený kompozitný materiál, a tiež sklené a/alebo kovové vlákna a sklené a/alebo kryštalické častice so stredným priemerom v nano-/mikrometroch v rozmedzí od 1 nm do 100 μm. Ich povrch je nano-/mikroštruktúrny so strednou drsnosťou v rozmedzí od 1 nm do 100 μm; a obsahujú, ako nosiče nábojov iónovej vodivosti, migrujúce katióny lítia a/alebo sodíka na migráciu z anódy (A) cez elektrolyt (E) do katódy (K) počas vybíjania sekundárneho batériového článku (B) a z katódy (K) do anódy (A) počas nabíjania sekundárneho batériového článku (B). Elektrolyt (E) je iónovo vodivý, obsahuje pevný amorfný sklený kompozitný materiál s nosičmi nábojov iónovej vodivosti lítny a/alebo sodný katión. Je nárokované zloženie skiel pre elektródy (A, K) aj elektrolyt (E) a ich vodivosť. Kompozitný materiál elektród (A, K) obsahuje aktívne oxidačno-redukčné centrá na báze kovového kremíka a/alebo oxidov kremíka, a/alebo skiel obsahujúcich elektropozitívne polyvalentné prvky Mp, pričom tieto oxidačno-redukčné centrá majú pomer vyššieho oxidačného stavu k nižšiemu oxidačnému stavu polyvalentných prvkov Mp v pomere od 0,1 do 10, čím tiež vytvárajú gradientný nano-/mikrokompozitný sklený materiál elektród (A, K) so zmiešanou iónovou a elektrónovou vodivosťou. Oxidačno-redukčné centrá majú polyvalentné prvky Mp, ktoré na zaistenie reverzibilných oxidačno-redukčných reakcií prechádzajú medzi svojimi oxidačnými stavmi. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ŠKODA AUTO a.s.; tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav; CZ;
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Technická 5, 166 28 Praha 6; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Míka Martin, doc. Ing., PhD.; Přistoupimská 399, 108 00 Praha 10 - Malešice; CZ;
Šatura Lukáš; Strminová 4, 841 06 Bratislava 48; SK;
Weymar Florian, Dr. Ing.; Tychonova 268, 160 00 Praha 6- Hradčany; CZ;
Luštická Ivana, Ing.; Novákova 909, 293 01 Mladá Boleslav; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2018/000061 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/129316 
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.12.2022 
   Maximálna platnosť do  27.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 07/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 50074-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50074-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.07.2020 Typ Doručené
1a Opis 29.07.2020 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 29.07.2020 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 29.07.2020 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 31.07.2020 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 17.08.2020 Typ Doručené
3a Sprievodný list 17.08.2020 Typ Doručené
3b Identifikátor osoby 17.08.2020 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 20.08.2020 Typ Odoslané
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.08.2020 Typ Platba
6 Doplnenie materiálov 26.10.2020 Typ Doručené
6a Plná moc 26.10.2020 Typ Doručené
6b Plná moc 26.10.2020 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.10.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 09.11.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 09.11.2020 Typ Doručené
8b Opis 09.11.2020 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 10.11.2020 Typ Doručené
9a Nároky na ochranu 10.11.2020 Typ Doručené
9b Príloha inde neuvedená 10.11.2020 Typ Doručené
9c Sprievodný list 10.11.2020 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.02.2021 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 09.03.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 09.03.2021 Typ Odoslané
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 28.07.2021 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50074-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku