Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50074-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8432 
(21)  Číslo prihlášky  50074-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.07.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  06.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2017-33787 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.06.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.10.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  06.05.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 2/74  E04B 2/82   
(54)  Názov  Ľahká mobilná priečka s pružnými pneumatickými prvkami 
(57)  Anotácia  Ľahká mobilná priečka (A), vhodná najmä do interiérov administratívnych, výstavných i obytných budov, je zložená z panelov (B) vybavených aspoň jednou pojazdnou kladkou (2) uloženou v stropnej nosnej koľajnici (C). Každý panel (B) sa skladá z nosného rámu (8), ku ktorému sú z oboch strán pripevnené plášťové dosky (9), ktoré v hornej i dolnej časti presahujú nosný rám (8), čím sú vytvorené horné vybrania (3) a dolné vybrania (4), v ktorých sú uložené pneumatické tesniace telesá (D) s elastickými pneumatickými vakmi (E). Elastické pneumatické vaky (E) sú prostredníctvom vzduchových hadíc (10) prepojené s ventilom (11). Pojazdná kladka (2) je umiestnená na zvislej osi (21), ktorá prechádza nosným rámom (8) panelu (B). Stropná nosná koľajnica (C) má spodnú stenu (17) a vodorovné vnútorné rebro (16), ktoré predstavujú nosné elementy na pojazdnú kladku (2). Vnútorný priestor (20) medzi plášťovými doskami (9) panelu (B) je vyplnený izolačnou hmotou. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIKO-S, a.s.; U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Musil Libor, Ing.; Zámecká 1410, 684 01 Slavkov u Brna; CZ;
Musil Jan; Zámecká 1410, 684 01 Slavkov u Brna; CZ;
Ravas Ladislav, Ing.; č.p. 367, 696 34 Žarošice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.07.2024 
   Maximálna platnosť do  28.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.10.2018 10/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 06.05.2019 5/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 ND2K
 
PUV 50074-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50074-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.07.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 28.07.2017 Typ Doručené
1b Opis 28.07.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 28.07.2017 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 31.07.2017 Typ Doručené
2a Doklad o práve prednosti 31.07.2017 Typ Doručené
2b Sprievodný list 31.07.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.08.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.03.2018 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.05.2018 Typ Doručené
6 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 16.05.2018 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 13.07.2018 Typ Doručené
7a Nároky na ochranu 13.07.2018 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 13.07.2018 Typ Doručené
7c Obrázok k anotácii 13.07.2018 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 17.07.2018 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 23.08.2018 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 23.08.2018 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 23.08.2018 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 23.08.2018 Typ Interné listy
13 záznam o ukončení konania o PÚV 05.03.2019 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.03.2019 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.04.2019 Typ Odoslané
16 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 22.07.2021 Typ Doručené
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 26.07.2021 Typ Platba
18 predĺženie doby platnosti ÚV 05.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50074-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku