Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50074-2017
(11)  Utility Model Number  8432 
(21)  Application Number  50074-2017 
(22)  Application Date  28.07.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  06.05.2019 
(31)  Priority Number  PUV 2017-33787 
(32)  Priority Date  05.06.2017 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(43)  Application Publication Date  01.10.2018 
(45)  Publication of Registration Date  06.05.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  13.03.2019 
(51)  International Patent Classification  E04B 2/74  E04B 2/82   
(54)  Title  Ľahká mobilná priečka s pružnými pneumatickými prvkami 
(57)  Abstract  Ľahká mobilná priečka (A), vhodná najmä do interiérov administratívnych, výstavných i obytných budov, je zložená z panelov (B) vybavených aspoň jednou pojazdnou kladkou (2) uloženou v stropnej nosnej koľajnici (C). Každý panel (B) sa skladá z nosného rámu (8), ku ktorému sú z oboch strán pripevnené plášťové dosky (9), ktoré v hornej i dolnej časti presahujú nosný rám (8), čím sú vytvorené horné vybrania (3) a dolné vybrania (4), v ktorých sú uložené pneumatické tesniace telesá (D) s elastickými pneumatickými vakmi (E). Elastické pneumatické vaky (E) sú prostredníctvom vzduchových hadíc (10) prepojené s ventilom (11). Pojazdná kladka (2) je umiestnená na zvislej osi (21), ktorá prechádza nosným rámom (8) panelu (B). Stropná nosná koľajnica (C) má spodnú stenu (17) a vodorovné vnútorné rebro (16), ktoré predstavujú nosné elementy na pojazdnú kladku (2). Vnútorný priestor (20) medzi plášťovými doskami (9) panelu (B) je vyplnený izolačnou hmotou. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  LIKO-S, a.s.; U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna; CZ 
(72)  Inventor(s)  Musil Libor, Ing.; Zámecká 1410, 684 01 Slavkov u Brna; CZ;
Musil Jan; Zámecká 1410, 684 01 Slavkov u Brna; CZ;
Ravas Ladislav, Ing.; č.p. 367, 696 34 Žarošice; CZ 
(74)  Attorney(s)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  28.07.2024 
   Utility Model Validity maximum until  28.07.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.10.2018 10/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 06.05.2019 05/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 ND2K
 
PUV 50074-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50074-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.07.2017 Type Delivered
1a Plná moc 28.07.2017 Type Delivered
1b Opis 28.07.2017 Type Delivered
1c Výkresy 28.07.2017 Type Delivered
2 Doplnenie materiálov 31.07.2017 Type Delivered
2a Doklad o práve prednosti 31.07.2017 Type Delivered
2b Sprievodný list 31.07.2017 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.08.2017 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.03.2018 Type Sent document
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.05.2018 Type Delivered
6 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 16.05.2018 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 13.07.2018 Type Delivered
7a Nároky na ochranu 13.07.2018 Type Delivered
7b Nároky na ochranu 13.07.2018 Type Delivered
7c Obrázok k anotácii 13.07.2018 Type Delivered
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 17.07.2018 Type Internal Letter
9 rešeršná správa 23.08.2018 Type Internal Letter
10 výsledok rešerše 23.08.2018 Type Internal Letter
11 oznámenie o výsledku rešerše 23.08.2018 Type Sent document
12 pokyn na zverejnenie PÚV 23.08.2018 Type Internal Letter
13 záznam o ukončení konania o PÚV 05.03.2019 Type Internal Letter
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.03.2019 Type Internal Letter
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.04.2019 Type Sent document
16 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 22.07.2021 Type Delivered
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 26.07.2021 Type Payment
18 predĺženie doby platnosti ÚV 05.08.2021 Type Sent document
PUV 50074-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku