Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50073-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9558 
(21)  Číslo prihlášky  50073-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.09.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  30.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  23.02.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  30.06.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.06.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 1/94  E04C 3/06   
(54)  Názov  Spôsob vytvárania protipožiarneho obalu na oceľových profiloch s pásnicami 
(57)  Anotácia  Spôsob vytvárania protipožiarneho obalu na oceľových profiloch s pásnicami (2) pozostáva z nasledujúcich krokov: a) uzatvorenie oceľového profilu s pásnicami (2) vložením materiálu na báze minerálnej vlny (1) s hrúbkou 3 až 10 cm medzi konce pásnic (2); b) vystuženie oceľového profilu vytváraným krabicovým skeletom z dielov výstužnej kovovej galvanizovanej sieťky (3) po obvode oceľového profilu s odstupom od oceľového profilu vytvoreným prestrihávaním ôk sieťky (3) a zalamovaním ich koncov smerom ku konštrukcii, pričom vzájomná vzdialenosť medzi bodmi, v ktorých je sieťka (3) prestrihnutá, nie je väčšia ako 40 cm; c) aplikácia protipožiarnej omietky nástrekom tlakovým vzduchom na pásnice (2) oceľového profilu, plochy minerálnej vlny (1) a na kovovú galvanizovanú sieťku (3), kým jej hrúbka nedosiahne aspoň dvojnásobok odstupu kovovej galvanizovanej sieťky (3) od oceľového profilu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  POSK REAL s. r. o.; Dunajská 7614/8, Bratislava 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Markovič Jozef, Ing.; Hamrovská cesta 552, 900 21 Svätý Jur; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.09.2025 
   Maximálna platnosť do  23.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 23.02.2022 4/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 30.06.2022 12/2022 FG2K
 
PUV 50073-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.09.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50073-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.09.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 23.09.2021 Typ Doručené
Opis 23.09.2021 Typ Doručené
Plná moc 23.09.2021 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.09.2021 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.11.2021 Typ Interné listy
výsledok rešerše 17.12.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 27.01.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 28.01.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.07.2022 Typ Odoslané
PUV 50073-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku