Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50073-2021
(11)  Utility Model Number  9558 
(21)  Application Number  50073-2021 
(22)  Application Date  23.09.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  30.06.2022 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  23.02.2022 
(45)  Publication of Registration Date  30.06.2022 
(47)  Date of registration and making available to the public  15.06.2022 
(51)  International Patent Classification  E04B 1/94  E04C 3/06   
(54)  Title  Spôsob vytvárania protipožiarneho obalu na oceľových profiloch s pásnicami 
(57)  Abstract  Spôsob vytvárania protipožiarneho obalu na oceľových profiloch s pásnicami (2) pozostáva z nasledujúcich krokov: a) uzatvorenie oceľového profilu s pásnicami (2) vložením materiálu na báze minerálnej vlny (1) s hrúbkou 3 až 10 cm medzi konce pásnic (2); b) vystuženie oceľového profilu vytváraným krabicovým skeletom z dielov výstužnej kovovej galvanizovanej sieťky (3) po obvode oceľového profilu s odstupom od oceľového profilu vytvoreným prestrihávaním ôk sieťky (3) a zalamovaním ich koncov smerom ku konštrukcii, pričom vzájomná vzdialenosť medzi bodmi, v ktorých je sieťka (3) prestrihnutá, nie je väčšia ako 40 cm; c) aplikácia protipožiarnej omietky nástrekom tlakovým vzduchom na pásnice (2) oceľového profilu, plochy minerálnej vlny (1) a na kovovú galvanizovanú sieťku (3), kým jej hrúbka nedosiahne aspoň dvojnásobok odstupu kovovej galvanizovanej sieťky (3) od oceľového profilu. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  POSK REAL s. r. o.; Dunajská 7614/8, Bratislava 
(72)  Inventor(s)  Markovič Jozef, Ing.; Hamrovská cesta 552, 900 21 Svätý Jur; SK 
(74)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  23.09.2025 
   Utility Model Validity maximum until  23.09.2031 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 23.02.2022 4/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 30.06.2022 12/2022 FG2K
 
PUV 50073-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.09.2021 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50073-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.09.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Identifikátor osoby 23.09.2021 Type Delivered
Opis 23.09.2021 Type Delivered
Plná moc 23.09.2021 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.09.2021 Type Payment
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.11.2021 Type Internal Letter
výsledok rešerše 17.12.2021 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 27.01.2022 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 28.01.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.07.2022 Type Sent document
PUV 50073-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku