Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50073-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8802 
(21)  Číslo prihlášky  50073-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.09.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.07.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B43K 7/12  B43K 27/12  B43K 24/00   
(54)  Názov  Písací prostriedok 
(57)  Anotácia  Písací prostriedok pozostáva z tela (1), vložky (4) a chrániča (6). Telo (1) je na jednom konci zaoblené a vybavené valcovitým otvorom (10) prechádzajúcim do vybrania (2) vytvoreného v tele (1) na vloženie písacej vložky (4) vybavenej valcovitou časťou (7) s hrotom na písanie. Vnútorný priemer valcovitého otvoru (10) tesne obopína valcovitú časť (7) s hrotom na písanie a steny vybrania (2) tesne priliehajú k vložke (4). Na strane valcovitého otvoru (10) je na tele (1) vytvorená drážka (5), ktorá prostredníctvom zarážky (3) na vnútornej strane chrániča (6) vymedzuje jeho posun po tele (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Keselý Ján, JUDr. Ing.; Vretenová 22, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šulek Anton; Medená 35, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2020/000008 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.09.2023 
   Maximálna platnosť do  03.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.02.2020 02/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.07.2020 07/2020 FG2K
 
PUV 50073-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50073-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.09.2019 Typ Doručené
1a Opis 03.09.2019 Typ Doručené
1b Doklad preukazujúci právo na riešenie 03.09.2019 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 03.09.2019 Typ Doručené
1d Plná moc 03.09.2019 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.09.2019 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.10.2019 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 20.12.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 20.12.2019 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 20.12.2019 Typ Interné listy
8 záznam o ukončení konania o PÚV 04.05.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.05.2020 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.07.2020 Typ Odoslané
11 vnútrospisový list 17.09.2020 Typ Interné listy
12 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 01.10.2020 Typ Platba
PUV 50073-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku