Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50073-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7760 
(21)  Číslo prihlášky  50073-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.05.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.05.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.11.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.05.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  24.03.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A62C 35/10  A62C 37/12  F16L 11/12   
(54)  Názov  Samohasiace automatické požiarne zariadenie a spôsob protipožiarnej ochrany 
(57)  Anotácia  Samohasiace automatické požiarne zariadenie je tvorené hadicou (1), ktorej konce sú uzavreté prostredníctvom pevne nalisovaných koncoviek (3), vnútri hadice (1) je hasiaca látka, výhodne aspoň jedna koncovka (3) má uzatváraciu skrutku (4). Hadica (1) je prispôsobená na narušenie jej tesnosti účinkom požiaru. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Malovec Roman; Vyšehradská 27 , 851 06 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Malovec Roman; Vyšehradská 27, 851 06 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  vymazaný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV  15.10.2020 
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.11.2016 11/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.05.2017 05/2017 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 01.07.2020 07/2020 ND2K
4 Vymazané úžitkové vzory 02.12.2020 12/2020 MC2K
 
PUV 50073-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50073-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.05.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 31.05.2016 Typ Doručené
1b Opis 31.05.2016 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 31.05.2016 Typ Doručené
1d Anotácia 31.05.2016 Typ Doručené
1e Výkresy 31.05.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.06.2016 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 23.06.2016 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.07.2016 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 21.09.2016 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 28.09.2016 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 28.09.2016 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 23.09.2016 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 20.02.2017 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 20.02.2017 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.05.2017 Typ Odoslané
12 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 05.06.2017 Typ Doručené
12a Sprievodný list 05.06.2017 Typ Doručené
13 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.06.2017 Typ Platba
14 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 28.06.2017 Typ Odoslané
15 Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra 10.07.2017 Typ Doručené
15a Plná moc 10.07.2017 Typ Doručené
15b Príloha inde neuvedená 10.07.2017 Typ Doručené
16 Urgencia 12.07.2017 Typ Doručené
16a Príloha inde neuvedená 12.07.2017 Typ Doručené
17 20 Poplatok za návrh na výmaz ÚV 14.07.2017 Typ Platba
18 32 Poplatok - kaucia 14.07.2017 Typ Platba
19 Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra 04.07.2017 Typ Doručené
19a Príloha inde neuvedená 04.07.2017 Typ Doručené
19b Príloha inde neuvedená 04.07.2017 Typ Doručené
19c Príloha inde neuvedená 04.07.2017 Typ Doručené
19d Príloha inde neuvedená 04.07.2017 Typ Doručené
19e Príloha inde neuvedená 04.07.2017 Typ Doručené
19f Príloha inde neuvedená 04.07.2017 Typ Doručené
19g Príloha inde neuvedená 04.07.2017 Typ Doručené
19h Príloha inde neuvedená 04.07.2017 Typ Doručené
19i Príloha inde neuvedená 04.07.2017 Typ Doručené
19j Príloha inde neuvedená 04.07.2017 Typ Doručené
19k Príloha inde neuvedená 04.07.2017 Typ Doručené
19l Príloha inde neuvedená 04.07.2017 Typ Doručené
19m Príloha inde neuvedená 04.07.2017 Typ Doručené
19n Príloha inde neuvedená 04.07.2017 Typ Doručené
19o Príloha inde neuvedená 04.07.2017 Typ Doručené
19p Príloha inde neuvedená 04.07.2017 Typ Doručené
19q Príloha inde neuvedená 04.07.2017 Typ Doručené
19r Príloha inde neuvedená 04.07.2017 Typ Doručené
19s Plná moc 04.07.2017 Typ Doručené
19t Sprievodný list 04.07.2017 Typ Doručené
20 výzva na doplnenie návrhu na výmaz 11.08.2017 Typ Odoslané
21 Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 30.08.2017 Typ Doručené
21a Príloha inde neuvedená 30.08.2017 Typ Doručené
21b Príloha inde neuvedená 30.08.2017 Typ Doručené
22 výzva na vyjadrenie k návrhu na výmaz 05.09.2017 Typ Odoslané
23 Žiadosť inde neuvedená 03.11.2017 Typ Doručené
24 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.11.2017 Typ Doručené
24a Sprievodný list 09.11.2017 Typ Doručené
25 prvé predĺženie lehoty 15.11.2017 Typ Odoslané
26 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.01.2018 Typ Doručené
26a Sprievodný list 10.01.2018 Typ Doručené
27 konečná lehota 16.01.2018 Typ Odoslané
28 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.01.2018 Typ Platba
29 Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 12.03.2018 Typ Doručené
29a Sprievodný list 12.03.2018 Typ Doručené
30 Odpoveď na správu úradu 12.03.2018 Typ Doručené
30a Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 12.03.2018 Typ Doručené
31 všeobecný referátnik 15.03.2018 Typ Odoslané
32 Oznámenie inde neuvedené 15.05.2018 Typ Doručené
32a Sprievodný list 15.05.2018 Typ Doručené
33 všeobecný referátnik 23.05.2018 Typ Odoslané
34 Odpoveď na správu úradu 02.07.2018 Typ Doručené
34a Sprievodný list 02.07.2018 Typ Doručené
35 všeobecný referátnik 13.07.2018 Typ Odoslané
36 Oznámenie inde neuvedené 06.08.2018 Typ Doručené
36a Sprievodný list 06.08.2018 Typ Doručené
37 všeobecný referátnik 17.08.2018 Typ Odoslané
38 menovanie, zvolanie komisie 15.11.2018 Typ Interné listy
39 referát pre odbonú komisiu 31.01.2019 Typ Interné listy
40 protokol o rokovaní komisie 31.01.2019 Typ Interné listy
41 protokol o hlasovaní komisie 31.01.2019 Typ Interné listy
42 rozhodnutie o výmaze ÚV 05.02.2019 Typ Odoslané
43 Podanie rozkladu 05.03.2019 Typ Doručené
43a Sprievodný list 05.03.2019 Typ Doručené
44 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 11.03.2019 Typ Odoslané
45 Odôvodnenie rozkladu 06.05.2019 Typ Doručené
45a Sprievodný list 06.05.2019 Typ Doručené
46 predkladacia správa k rozkladu 14.05.2019 Typ Interné listy
47 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 30.05.2019 Typ Odoslané
48 výzva na doplnenie identifikátora osoby 30.05.2019 Typ Odoslané
49 Oznámenie inde neuvedené 09.07.2019 Typ Doručené
49a Sprievodný list 09.07.2019 Typ Doručené
50 Odpoveď na správu úradu 02.08.2019 Typ Doručené
50a Sprievodný list 02.08.2019 Typ Doručené
51 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.08.2019 Typ Doručené
51a Sprievodný list 02.08.2019 Typ Doručené
52 Vyjadrenie k rozkladu 24.09.2019 Typ Doručené
52a Sprievodný list 24.09.2019 Typ Doručené
53 Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra 12.11.2019 Typ Doručené
53a Príloha inde neuvedená 12.11.2019 Typ Doručené
53b Príloha inde neuvedená 12.11.2019 Typ Doručené
53c Príloha inde neuvedená 12.11.2019 Typ Doručené
53d Príloha inde neuvedená 12.11.2019 Typ Doručené
53e Príloha inde neuvedená 12.11.2019 Typ Doručené
53f Príloha inde neuvedená 12.11.2019 Typ Doručené
53g Príloha inde neuvedená 12.11.2019 Typ Doručené
53h Plná moc 12.11.2019 Typ Doručené
53i Sprievodný list 12.11.2019 Typ Doručené
54 20 Poplatok za návrh na výmaz ÚV 18.11.2019 Typ Platba
55 vyžiadanie kaucie za návrh na výmaz 27.11.2019 Typ Odoslané
56 32 Poplatok - kaucia 04.12.2019 Typ Platba
57 výzva na doplnenie návrhu na výmaz 09.01.2020 Typ Odoslané
58 Odpoveď na správu úradu 24.01.2020 Typ Doručené
58a Príloha inde neuvedená 24.01.2020 Typ Doručené
58b Príloha inde neuvedená 24.01.2020 Typ Doručené
59 Doplnenie materiálov 05.02.2020 Typ Doručené
59a Sprievodný list 05.02.2020 Typ Doručené
60 výzva na vyjadrenie k návrhu na výmaz 07.02.2020 Typ Odoslané
61 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.04.2020 Typ Doručené
61a Sprievodný list 14.04.2020 Typ Doručené
62 všeobecný referátnik 29.04.2020 Typ Odoslané
63 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 29.05.2020 Typ Doručené
63a Sprievodný list 29.05.2020 Typ Doručené
64 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 02.06.2020 Typ Platba
65 predĺženie doby platnosti ÚV 04.06.2020 Typ Odoslané
66 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 05.10.2020 Typ Interné listy
67 protokol o rokovaní komisie 05.10.2020 Typ Interné listy
68 protokol o hlasovaní komisie 05.10.2020 Typ Interné listy
69 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 06.10.2020 Typ Odoslané
70 Žiadosť inde neuvedená 09.10.2020 Typ Doručené
70a Sprievodný list 09.10.2020 Typ Doručené
71 všeobecný referátnik 22.10.2020 Typ Odoslané
72 vyhláška pre vestník - výmaz 27.10.2020 Typ Interné listy
73 Rozhodnutie o zastavení výmazového / určovacieho konania (odpadol dôvod) 30.10.2020 Typ Odoslané
74 vnútrospisový list 11.11.2020 Typ Interné listy
75 vnútrospisový list 11.11.2020 Typ Interné listy
76 Výzva na vyjadrenie k žalobe 21.04.2021 Typ Doručené
76a Sprievodný list 21.04.2021 Typ Doručené
76b Príloha inde neuvedená 21.04.2021 Typ Doručené
76c Príloha inde neuvedená 21.04.2021 Typ Doručené
76d Príloha inde neuvedená 21.04.2021 Typ Doručené
76e Osvedčovacia doložka 21.04.2021 Typ Doručené
76f Príloha inde neuvedená 21.04.2021 Typ Doručené
76g Príloha inde neuvedená 21.04.2021 Typ Doručené
76h Príloha inde neuvedená 21.04.2021 Typ Doručené
76i Sprievodný list 21.04.2021 Typ Doručené
77 Žiadosť inde neuvedená 21.04.2021 Typ Doručené
78 všeobecný referátik 04.05.2021 Typ Odoslané
79 všeobecný referátik 04.05.2021 Typ Odoslané
80 Žiadosť inde neuvedená 07.07.2021 Typ Doručené
80a Sprievodný list 07.07.2021 Typ Doručené
80b Príloha inde neuvedená 07.07.2021 Typ Doručené
80c Sprievodný list 07.07.2021 Typ Doručené
PUV 50073-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku