Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50072-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9135 
(21)  Číslo prihlášky  50072-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.07.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04C 2/02   
(54)  Názov  Sendvičová murovacia tvárnica 
(57)  Anotácia  Sendvičová murovacia tvárnica má dva vodorovné okraje (3) prispôsobené na uloženie v radoch na sebe a dva zvislé okraje (4) prispôsobené na priloženie susedných murovacích tvárnic. Má jadro (1) z izolačného materiálu (8), ktoré má na oboch protiľahlých vonkajších stranách plošne pripojenú vrstvu sadrokartónu (2). Jadro (1) je pritom na spodnom a hornom vodorovnom okraji (3) prispôsobené na prenos tiažových síl v dotyku s jadrom (1) susednej sendvičovej murovacej tvárnice. Jadro (1) je tiež prispôsobené na spojenie s jadrom (1) susednej sendvičovej murovacej tvárnice lepením pomocou spojovacej hmoty (7), výhodne pomocou polyuretánovej peny alebo pomocou lepidla na báze sadry a/alebo cementu. Sadrokartón (2) má po obvode šikmo zrazené hrany (5). Vo výhodnom usporiadaní jadro prečnieva cez okraje sadrokartónu (2) a na protiľahlom okraji prečnievajú okraje sadrokartónu (2) cez okraj jadra (1). Tvárnica priamo zahŕňa výsledný hladký povrch, murovanie je veľmi intuitívne a manipulácia s tvárnicami ľahká. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Timko Juraj; Kráľov Brod 241, 925 41 Kráľov Brod; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Timko Juraj; Kráľov Brod 241, 925 41 Kráľov Brod; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.07.2024 
   Maximálna platnosť do  27.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 50072-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50072-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.07.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 27.07.2020 Typ Doručené
1b Opis 27.07.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 27.07.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 04.08.2020 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 19.08.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.09.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 19.11.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 19.11.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 23.11.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 23.11.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 19.04.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50072-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku