Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50072-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8775 
(21)  Číslo prihlášky  50072-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.08.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.01.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.06.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  16.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 1/343  E04H 9/06  E04C 2/08  F41H 5/02  F41J 13/02   
(54)  Názov  Univerzálna posuvná balistická stena 
(57)  Anotácia  Univerzálna posuvná balistická stena zahŕňa špecifické požiadavky a potreby na výcvik silových zložiek na trenažéri s ostrou streľbou vo výcvikovom priestore (1). S nosným rámom (13) je cez pomocný rám (14) sústavou dolných závesov (12) rozoberateľne pripojené portálové rameno (10), ktoré je na oboch čelách vybavené podvozkami (8) na osadenie balistickej steny (9) na koľajovej dráhe (7), vytvorenej na nosných obvodových stenách (2) výcvikového priestoru (1), pričom balistické panely (91) sú na nosnom ráme (13) pripevnené z jednej alebo z oboch strán. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Olexík Slavomil, Ing. arch.; Pod Brezinou 3744/88, 911 01 Trenčín; SK;
Kvietok Milan, Ing.; 9. mája 2141/11, 977 03 Brezno - Mazorníkovo; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Olexík Slavomil, Ing. arch.; Pod Brezinou 3744/88, 911 01 Trenčín; SK;
Kvietok Milan, Ing.; 9. mája 2141/11, 977 03 Brezno - Mazorníkovo; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Labudík Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.08.2023 
   Maximálna platnosť do  30.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.01.2020 01/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.06.2020 06/2020 FG2K
 
PUV 50072-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50072-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.08.2019 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 30.08.2019 Typ Doručené
1b Opis 30.08.2019 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 30.08.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 30.08.2019 Typ Doručené
1e Výkresy 30.08.2019 Typ Doručené
1f Plná moc 30.08.2019 Typ Doručené
1g Plná moc 30.08.2019 Typ Doručené
1h Sprievodný list 30.08.2019 Typ Doručené
2 Oznámenie k poplatkom 30.08.2019 Typ Doručené
2a Identifikátor osoby 30.08.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 04.09.2019 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 02.09.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 02.09.2019 Typ Doručené
4b Plná moc 02.09.2019 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.09.2019 Typ Odoslané
6 Žiadosť o opravu 19.09.2019 Typ Doručené
6a Opis 19.09.2019 Typ Doručené
6b Identifikátor osoby 19.09.2019 Typ Doručené
6c Sprievodný list 19.09.2019 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 21.09.2019 Typ Doručené
7a Anotácia 21.09.2019 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 21.09.2019 Typ Doručené
7c Identifikátor osoby 21.09.2019 Typ Doručené
7d Sprievodný list 21.09.2019 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 16.10.2019 Typ Doručené
8a Opis 16.10.2019 Typ Doručené
8b Výkresy 16.10.2019 Typ Doručené
8c Identifikátor osoby 16.10.2019 Typ Doručené
8d Sprievodný list 16.10.2019 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.11.2019 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 19.11.2019 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 19.11.2019 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 19.11.2019 Typ Interné listy
14 záznam o ukončení konania o PÚV 14.04.2020 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.04.2020 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.05.2020 Typ Odoslané
PUV 50072-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku