Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50071-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50071-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.09.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2020-37992 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.09.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B42D 15/00  B42D 5/04  B65D 1/24  B65D 51/28  B65D 85/00   
(54)  Názov  Roztvoriteľná darčeková kazeta 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pangea Tea s.r.o.; Klenovická 553/8, 142 00 Praha 4 - Písnice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Křivánek Milan; Klenovická 553/8, 142 00 Praha 4 - Písnice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50071-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50071-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 14.09.2021 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 16.09.2021 Typ Odoslané
3 Doplnenie materiálov 16.09.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 16.09.2021 Typ Doručené
3b Plná moc 16.09.2021 Typ Doručené
3c Doklad o práve prednosti 16.09.2021 Typ Doručené
4 Odpoveď na správu úradu 16.09.2021 Typ Doručené
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 17.09.2021 Typ Platba
6 Doplnenie materiálov 23.09.2021 Typ Doručené
6a Doklad o práve prednosti 23.09.2021 Typ Doručené
7 Identifikátor osoby 23.09.2021 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.10.2021 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 13.10.2021 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 14.10.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 14.10.2021 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 14.10.2021 Typ Interné listy
13 Výpoveď plnej moci 19.10.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 19.10.2021 Typ Doručené
PUV 50071-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 20.10.2021 KOREJZOVÁ LEGAL v. o. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku