Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50071-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9127 
(21)  Číslo prihlášky  50071-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.07.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63B 6/00  A63B 23/02  A63B 23/035  A63B 22/00  A61H 39/04   
(54)  Názov  Zariadenie s vymeniteľnými balančnými vankúšmi  
(57)  Anotácia  Zariadenie s vymeniteľnými balančnými vankúšmi je tvorené podložkou (1) obsahujúcou štvorcovú sieť otvorov (4) a minimálne jedným balančným vankúšom (5, 7, 8, 9, 10), ktorý sa prostredníctvom minimálne jedného výstupku (11) svojej kontaktnej vrstvy (13) umiestňuje do uvedených otvorov (4) v podložke (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Čapčíková Cevárová Zuzana; Raveň 7100/11, 034 03 Ružomberok - Biely Potok; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Čapčíková Cevárová Zuzana; Raveň 7100/11, 034 03 Ružomberok - Biely Potok; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Markoffice, Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.07.2024 
   Maximálna platnosť do  23.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 50071-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50071-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.07.2020 Typ Doručené
1a Opis 23.07.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 23.07.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 23.07.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 31.07.2020 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.08.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.10.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 05.11.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 11.11.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 05.11.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.04.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50071-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku