Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50071-2017
(11)  Utility Model Number  8669 
(21)  Application Number  50071-2017 
(22)  Application Date  17.07.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  04.02.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  04.06.2019 
(45)  Publication of Registration Date  04.02.2020 
(47)  Date of registration and making available to the public  11.12.2019 
(51)  International Patent Classification  H01Q 9/27  H01Q 11/10  H01Q 1/36  H01Q 13/10   
(54)  Title  Nízkoprofilová modulovaná sínusovo-štrbinová UWB anténa s koplanárnym budením 
(57)  Abstract  Nízkoprofilová modulovaná sínusovo-štrbinová UWB anténa s koplanárnym budením pozostáva z dvoch štrbinových prvkov vo vodivej vrstve (5), tvorených ohraničujúcimi modulovanými a nemodulovanými sínusovými ramenami (2), prepojených štrbinou (3) a koplanárneho budenia (4), ktoré sú umiestnené na dielektrickom mikrovlnovom vysokofrekvenčnom substráte (6). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Inventor(s)  Gamec Ján, doc. Ing., CSc.; Jasuschova 24, 040 23 Košice 1; SK;
Gamcová Mária, Ing., PhD.; Jasuschova 24, 040 23 Košice 1; SK;
Schneider Ján, Ing., PhD.; Vyšná Hutka č. 85, 040 18 Košice-okolie; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  17.07.2024 
   Utility Model Validity maximum until  17.07.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.06.2019 06/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2020 02/2020 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 ND2K
 
PUV 50071-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50071-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.07.2017 Type Delivered
1a Plná moc 17.07.2017 Type Delivered
1b Doklad preukazujúci právo na riešenie 17.07.2017 Type Delivered
1c Opis 17.07.2017 Type Delivered
2 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.07.2017 Type Delivered
2a Sprievodný list 18.07.2017 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 09.08.2017 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.08.2017 Type Payment
5 vyžiadanie poplatku 18.09.2017 Type Sent document
6 13 zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.09.2017 Type Payment
7 oznámenie o zápise zmeny 13.10.2017 Type Sent document
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.06.2018 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 11.07.2017 Type Delivered
9a Sprievodný list 11.07.2017 Type Delivered
9b Opis 11.07.2017 Type Delivered
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.08.2018 Type Internal Letter
11 Žiadosť o opravu 30.08.2018 Type Delivered
11a Doplnenie materiálov 30.08.2018 Type Delivered
11b Sprievodný list 30.08.2018 Type Delivered
13 výsledok rešerše 04.04.2019 Type Internal Letter
14 oznámenie o výsledku rešerše 04.04.2019 Type Sent document
17 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.12.2019 Type Internal Letter
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.01.2020 Type Sent document
19 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 18.06.2021 Type Delivered
19a Sprievodný list 18.06.2021 Type Delivered
20 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 25.06.2021 Type Sent document
21 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 06.07.2021 Type Payment
22 predĺženie doby platnosti ÚV 14.07.2021 Type Sent document
PUV 50071-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 12.10.2017 Gamec Ján, doc., Ing., CSc. Gamec Ján, doc., Ing., CSc.
Gamcová Mária, Ing., PhD. Gamcová Mária, Ing., PhD.
Schneider Ján, Ing. Schneider Ján, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 12.10.2017 Gamec Ján, doc. Ing., CSc. Gamec Ján, doc., Ing., CSc.
Gamcová Mária, Ing., PhD. Gamcová Mária, Ing., PhD.
Schneider Ján, Ing. Schneider Ján, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 12.10.2017 Gamec Ján, doc. Ing., CSc. Gamec Ján, doc. Ing., CSc.
Gamcová Mária, Ing., PhD. Gamcová Mária, Ing., PhD.
Schneider Ján, Ing., PhD. Schneider Ján, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku