Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50071-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8669 
(21)  Číslo prihlášky  50071-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.07.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.06.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.02.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01Q 9/27  H01Q 11/10  H01Q 1/36  H01Q 13/10   
(54)  Názov  Nízkoprofilová modulovaná sínusovo-štrbinová UWB anténa s koplanárnym budením 
(57)  Anotácia  Nízkoprofilová modulovaná sínusovo-štrbinová UWB anténa s koplanárnym budením pozostáva z dvoch štrbinových prvkov vo vodivej vrstve (5), tvorených ohraničujúcimi modulovanými a nemodulovanými sínusovými ramenami (2), prepojených štrbinou (3) a koplanárneho budenia (4), ktoré sú umiestnené na dielektrickom mikrovlnovom vysokofrekvenčnom substráte (6). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gamec Ján, doc. Ing., CSc.; Jasuschova 24, 040 23 Košice 1; SK;
Gamcová Mária, Ing., PhD.; Jasuschova 24, 040 23 Košice 1; SK;
Schneider Ján, Ing., PhD.; Vyšná Hutka č. 85, 040 18 Košice-okolie; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.07.2024 
   Maximálna platnosť do  17.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.06.2019 06/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2020 02/2020 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 ND2K
 
PUV 50071-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50071-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.07.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 17.07.2017 Typ Doručené
1b Doklad preukazujúci právo na riešenie 17.07.2017 Typ Doručené
1c Opis 17.07.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.07.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 18.07.2017 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 09.08.2017 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.08.2017 Typ Platba
5 vyžiadanie poplatku 18.09.2017 Typ Odoslané
6 13 zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.09.2017 Typ Platba
7 oznámenie o zápise zmeny 13.10.2017 Typ Odoslané
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.06.2018 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 11.07.2017 Typ Doručené
9a Sprievodný list 11.07.2017 Typ Doručené
9b Opis 11.07.2017 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.08.2018 Typ Interné listy
11 Žiadosť o opravu 30.08.2018 Typ Doručené
11a Doplnenie materiálov 30.08.2018 Typ Doručené
11b Sprievodný list 30.08.2018 Typ Doručené
13 výsledok rešerše 04.04.2019 Typ Interné listy
14 oznámenie o výsledku rešerše 04.04.2019 Typ Odoslané
17 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.12.2019 Typ Interné listy
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.01.2020 Typ Odoslané
19 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 18.06.2021 Typ Doručené
19a Sprievodný list 18.06.2021 Typ Doručené
20 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 25.06.2021 Typ Odoslané
21 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 06.07.2021 Typ Platba
22 predĺženie doby platnosti ÚV 14.07.2021 Typ Odoslané
PUV 50071-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 12.10.2017 Gamec Ján, doc., Ing., CSc. Gamec Ján, doc., Ing., CSc.
Gamcová Mária, Ing., PhD. Gamcová Mária, Ing., PhD.
Schneider Ján, Ing. Schneider Ján, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 12.10.2017 Gamec Ján, doc. Ing., CSc. Gamec Ján, doc., Ing., CSc.
Gamcová Mária, Ing., PhD. Gamcová Mária, Ing., PhD.
Schneider Ján, Ing. Schneider Ján, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 12.10.2017 Gamec Ján, doc. Ing., CSc. Gamec Ján, doc. Ing., CSc.
Gamcová Mária, Ing., PhD. Gamcová Mária, Ing., PhD.
Schneider Ján, Ing., PhD. Schneider Ján, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku