Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50070-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50070-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.08.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01C 9/08  E01C 5/08  E04B 1/04  E04B 1/61   
(54)  Názov  Spojovací prvok železobetónového panela a železobetónový panel, v ktorom je spojovací prvok uplatnený 
(57)  Anotácia  Spojovací prvok železobetónového panela je tvorený dutým hranolom, ktorého výška je rovnaká alebo menšia, ako je hrúbka železobetónového panela, pričom v dvoch susediacich stenách (2, 3) dutého hranola sú vytvorené kužeľové spojovacie otvory (4), v ktorých môžu byť uložené centračné kužeľové vložky (5). Dutý hranol môže mať štvorcový prierez (1a) alebo prierez pravouhlého rovnoramenného trojuholníka (1b), ktorého odvesny tvoria susediace steny (2, 3). Dutý hranol (1a, 1b) môže byť zospodu uzavretý dnom (6), v ktorom môže byť vytvorený kotviaci otvor (7), a zhora odnímateľným vekom (8). Spojovací prvok môže byť ukotvený aspoň v dvoch rohoch železobetónového panela, pričom susediace steny (2, 3), v ktorých sú vytvorené spojovacie otvory (4), ležia v rovinách susediacich bočných stien železobetónového panela. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AS - KOVO, s.r.o.; Poľnohospodárska 1037, 013 01 Teplička nad Váhom; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Androvič Michal; Jána Bottu 985, Varín, 013 03 Varín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ďurica Ján, Ing.; Zakvášov 1519/54-10, 017 07 Považská Bystrica 7; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2020 09/2020 BA2K
 
PUV 50070-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50070-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.08.2019 Typ Doručené
1a Opis 27.08.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 27.08.2019 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 27.08.2019 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 12.09.2019 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 17.09.2019 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 15.04.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 16.07.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 16.07.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 20.07.2020 Typ Odoslané
9 Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra 03.12.2020 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 03.12.2020 Typ Doručené
9b Príloha inde neuvedená 03.12.2020 Typ Doručené
9c Príloha inde neuvedená 03.12.2020 Typ Doručené
9d Plná moc 03.12.2020 Typ Doručené
9e Sprievodný list 03.12.2020 Typ Doručené
10 34 Poplatok za podanie námietok proti zápisu ÚV do registra 04.01.2021 Typ Platba
11 výzva na vyjadrenie sa k podaným námietkam 11.01.2021 Typ Odoslané
12 Oznámenie inde neuvedené 27.01.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť inde neuvedená 30.01.2021 Typ Doručené
14 správa o výsledku formálneho prieskumu námietok (formálne odstrániteľné chyby) 03.02.2021 Typ Odoslané
15 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.03.2021 Typ Doručené
16 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.04.2021 Typ Doručené
16a Sprievodný list 12.04.2021 Typ Doručené
17 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 04.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50070-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku