Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50070-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8078 
(21)  Číslo prihlášky  50070-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.07.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2016-32605 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.07.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.11.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.04.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  01.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23B 27/16   
(54)  Názov  Ostrie v tvare klina s povrchovou mikroštruktúrou rezného nástroja 
(57)  Anotácia  Ostrie v tvare klina s povrchovou mikroštruktúrou na reznom nástroji, kde rezným nástrojom je celistvý nástroj alebo nástroj so spájkovanými reznými doštičkami, alebo nástroj s vymeniteľnými reznými doštičkami. Ostrie má plochu (1) čela rovinného alebo priestorového tvaru, plochu (2) chrbta rovinného alebo priestorového tvaru, kde prechodom (3) vo forme reznej hrany medzi týmito dvoma plochami (1, 2) je najmenej jedna fazeta a/alebo najmenej jeden rádius, pričom plochy (1, 2) v priestore tvoria teoretickú priesečnicu (o). Aspoň na časti plochy (1) čela a/alebo aspoň na časti plochy (2) chrbta je situovaný presne definovaný raster (4) povrchovej mikroštruktúry. Medzi okrajom rastra (4) a teoretickou priesečnicou (o) sa na prechode (3) a prípadne aj na časti plochy (1) čela a/alebo plochy (2) chrbta nachádza oblasť (5) bez rastra (4) povrchovej mikroštruktúry, ktorej šírka je definovaná vzdialenosťou (6) od teoretickej priesečnice (o). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HOFMEISTER s.r.o.; Mezi ploty 12, 326 00 Plzeň; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kožmín Pavel, Ing., Ph.D.; Třída Přátelství 1998, 397 01 Písek; CZ;
Syrovátka Jiří, Ing.; Smrková 13, 312 00 Plzeň; CZ;
Čermák Adam, Ing.; Jiřího Wolkera 1671, 258 01 Vlašim; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.07.2024 
   Maximálna platnosť do  13.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.11.2017 11/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.04.2018 04/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 14.07.2021 13/2021 ND2K
 
PUV 50070-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50070-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.07.2017 Typ Doručené
1a Opis 13.07.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.07.2017 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 27.07.2017 Typ Doručené
3a Doklad o práve prednosti 27.07.2017 Typ Doručené
3b Plná moc 27.07.2017 Typ Doručené
3c Sprievodný list 27.07.2017 Typ Doručené
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.08.2017 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 04.09.2017 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 13.09.2017 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 13.09.2017 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 05.09.2017 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 06.02.2018 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.02.2018 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 05.04.2018 Typ Odoslané
12 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 24.06.2021 Typ Doručené
12a Sprievodný list 24.06.2021 Typ Doručené
13 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 01.07.2021 Typ Odoslané
14 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 06.07.2021 Typ Platba
15 predĺženie doby platnosti ÚV 07.07.2021 Typ Odoslané
PUV 50070-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku