Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50070-2016
(11)  Utility Model Number  7786 
(21)  Application Number  50070-2016 
(22)  Application Date  27.05.2016 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  03.05.2017 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.11.2016 
(45)  Publication of Registration Date  03.05.2017 
(47)  Date of registration and making available to the public  27.03.2017 
(51)  International Patent Classification  B66C 23/42  B66C 23/62  E02F 9/14   
(54)  Title  Prídavné žeriavové zariadenie 
(57)  Abstract  Prídavné žeriavové zariadenie obsahuje upínač (1), na ktorom sú jedným koncom pohyblivo upevnené ramená (2, 2'), a lineárny hydraulický motor (3). Ten je zároveň cez spoločný spoj pohyblivo prepojený s druhým koncom ramien (2, 2') na účel ich pohybu. Ramená (2, 2') môžu byt’ tiež k upínaču (1) upevnené pevne a lineárny hydraulický motor (3) pohyblivo prepojený s jedným koncom pohyblivej páky (5). Tá je cez spoločný spoj otočne spojená s druhým koncom ramien (2, 2'). Na druhom konci ramien (2, 2') alebo na druhom konci pohyblivej páky (5) je otočne upevnený upínací prvok (4). Lineárny hydraulický motor (3) môže byť k upínaču (1) pohyblivo upevnený tiež cez priečnik (7) na ramenách (2, 2') a ramená (2, 2') pevne upevnené k upínaču (1) môžu byť spevnené výstuhami (6, 6'). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Inventor(s)  Baniari Vladislav, Ing.; Dolná Zdaňa 52 , 966 01 Dolná Zdaňa; SK;
Vaško Milan, doc. Ing., PhD.; Kvačalova 39 , 010 04 Žilina; SK;
Kopas Peter, Ing., PhD.; Bystrička 261, 038 04 Martin; SK 
(74)  Attorney(s)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  27.05.2020 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  27.05.2020 
   Utility Model Validity maximum until  27.05.2026 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.11.2016 11/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.05.2017 5/2017 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.01.2021 1/2021 MK2K
 
PUV 50070-2016
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50070-2016
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.05.2016 Type Delivered
1a Plná moc 27.05.2016 Type Delivered
1b Opis 27.05.2016 Type Delivered
1c Nároky na ochranu 27.05.2016 Type Delivered
1d Anotácia 27.05.2016 Type Delivered
1e Výkresy 27.05.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 03.06.2016 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.06.2016 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.06.2016 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 15.07.2016 Type Delivered
5a Plná moc 15.07.2016 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.07.2016 Type Internal Letter
7 rešeršná správa 21.09.2016 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 22.09.2016 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 22.09.2016 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 21.09.2016 Type Internal Letter
11 záznam o ukončení konania o PÚV 22.02.2017 Type Internal Letter
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.02.2017 Type Internal Letter
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.05.2017 Type Sent document
PUV 50070-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku