Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50070-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7786 
(21)  Číslo prihlášky  50070-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.05.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.05.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.11.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.05.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.03.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B66C 23/42  B66C 23/62  E02F 9/14   
(54)  Názov  Prídavné žeriavové zariadenie 
(57)  Anotácia  Prídavné žeriavové zariadenie obsahuje upínač (1), na ktorom sú jedným koncom pohyblivo upevnené ramená (2, 2'), a lineárny hydraulický motor (3). Ten je zároveň cez spoločný spoj pohyblivo prepojený s druhým koncom ramien (2, 2') na účel ich pohybu. Ramená (2, 2') môžu byt’ tiež k upínaču (1) upevnené pevne a lineárny hydraulický motor (3) pohyblivo prepojený s jedným koncom pohyblivej páky (5). Tá je cez spoločný spoj otočne spojená s druhým koncom ramien (2, 2'). Na druhom konci ramien (2, 2') alebo na druhom konci pohyblivej páky (5) je otočne upevnený upínací prvok (4). Lineárny hydraulický motor (3) môže byť k upínaču (1) pohyblivo upevnený tiež cez priečnik (7) na ramenách (2, 2') a ramená (2, 2') pevne upevnené k upínaču (1) môžu byť spevnené výstuhami (6, 6'). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Baniari Vladislav, Ing.; Dolná Zdaňa 52 , 966 01 Dolná Zdaňa; SK;
Vaško Milan, doc. Ing., PhD.; Kvačalova 39 , 010 04 Žilina; SK;
Kopas Peter, Ing., PhD.; Bystrička 261, 038 04 Martin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  27.05.2020 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.05.2020 
   Maximálna platnosť do  27.05.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.11.2016 11/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.05.2017 5/2017 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.01.2021 1/2021 MK2K
 
PUV 50070-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50070-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.05.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 27.05.2016 Typ Doručené
1b Opis 27.05.2016 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 27.05.2016 Typ Doručené
1d Anotácia 27.05.2016 Typ Doručené
1e Výkresy 27.05.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 03.06.2016 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.06.2016 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.06.2016 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 15.07.2016 Typ Doručené
5a Plná moc 15.07.2016 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.07.2016 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 21.09.2016 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 22.09.2016 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 22.09.2016 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 21.09.2016 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 22.02.2017 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.02.2017 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.05.2017 Typ Odoslané
PUV 50070-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku