Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50069-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9508 
(21)  Číslo prihlášky  50069-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.09.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  11.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.12.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  11.05.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.04.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01D 34/01  A01D 34/08  B26D 1/12   
(54)  Názov  Nôž do strunovej kosačky so zvlnenou čepeľou 
(57)  Anotácia  Nôž do strunovej kosačky so zvlnenou čepeľou pozostáva z úchytovej časti (1), na ktorú po dĺžke nadväzuje zvlnená čepeľ (3), pričom zvlnená čepeľ (3) po svojej dĺžke obsahuje najmenej jedno zaoblenie čepele (3) a zvlnenie čepele (3) je osovo symetrické, keď zaoblenia sú symetrické vo vzťahu na pozdĺžnu os čepele (3), alebo osovo asymetrické, keď zaoblenia sú asymetrické vo vzťahu na pozdĺžnu os čepele (3). Úchytová časť (1) noža so zvlnenou čepeľou (3) v prípade asymetrického aj symetrického zvlnenia čepele (3) obsahuje dva otvory (1.1), (1.2) na upnutie noža. Výhoda noža so zvlnenou čepeľou je predovšetkým v predĺžení dráhy rezu pri kosení, čím dochádza k zníženiu reznej sily potrebnej na kosenie. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Milde Ján, Ing., PhD.; Koceľova 30, 917 01 Trnava 1; SK;
Martinkovič Maroš, prof. Ing., PhD.; Na hlinách 7, 917 01 Trnava 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.09.2025 
   Maximálna platnosť do  09.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.12.2021 23/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.05.2022 9/2022 FG2K
 
PUV 50069-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.09.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50069-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.09.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 09.09.2021 Typ Doručené
Identifikátor osoby 09.09.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 09.09.2021 Typ Doručené
Opis 09.09.2021 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2021 Typ Doručené
Výkresy 09.09.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 21.09.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.09.2021 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.10.2021 Typ Interné listy
Doplnenie materiálov 27.10.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 27.10.2021 Typ Doručené
rešeršná správa 09.11.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 10.11.2021 Typ Interné listy
výsledok rešerše 10.11.2021 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 11.11.2021 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 13.05.2022 Typ Odoslané
PUV 50069-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku