Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50068-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50068-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.09.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2021-39164 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.09.2021 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24S 25/00   
(54)  Názov  Systém uchytenia solárnych panelov pre šikmé až zvislé plochy 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DEK a.s.; Tiskařská 10/257, 108 00 Praha; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Žák Antonín, Ing., Ph.D.; Přízřenická 1030, 664 42 Modřice; CZ;
Světlík Adam, Ing.; Kojátky 160, 685 01 Kojátky; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50068-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 16.09.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50068-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o práve prednosti 09.09.2022 Typ Doručené
Identifikátor osoby 09.09.2022 Typ Doručené
Opis 09.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.09.2022 Typ Doručené
PUV 50068-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku